สำนักงานประกันสังคม ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 33 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน - 2 ตุลาคม 2566

 

สำนักงานประกันสังคม  เปิดรับสมัครงาน 2566

ตำแหน่งข้าราชการ จำนวนมาก


จำนวน ตำแหน่ง และคุณสมบัติผู้สมัคร

1) นิติกรปฏิบัติการ            1            อัตรา

เงินเดือน    15,000 - 16,500     บาท

ปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์


2) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติงาน                5        อัตรา

เงินเดือน    15,000 -16,500    บาท

ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา


3) นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ            8        อัตรา

เงินเดือน    15,000 - 16,500     บาท

ปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์


4) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน                8            อัตรา

เงินเดือน    10,840 - 12,650    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ในทุกสาขาวิชา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ในทุกสาขาวิชา


5) เจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงาน                8            อัตรา

เงินเดือน 10,840 - 12,650    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ทุกสาขาวิชา หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ทุกสาขา


6) เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน            3        อัตรา

เงินเดือน    11,500 - 12,650    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสื สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผู้สมัครสอบจะต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัคร หรือสูงกว่า ภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2566 

(ถ้าสอบผ่านภาค ก. ปี 2565 ที่กำลังจะประกาศผลสอบผ่าน สามารถสมัครได้)

เป็นผู้มีคุณวุฒิทางการศึกษาจากสถาบันที่ ก.พ. รับรอง ตรวจสอบได้ที่นี่

วิธีการสมัครสอบ

ผู้สนใจ และประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ระบบรับสมัครออนไลน์ sso.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน - 2 ตุลาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานประกันสังคม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2566


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม     |   รายละเอียดคุณสมบัติแต่ละตำแหน่ง   |   ระบบรับสมัครออนไลน์

No comments

Powered by Blogger.