กรมสุขภาพจิต ประกาศรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ จำนวน 24 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 11 - 29 กันยายน 2566

 

ประกาศสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 

สังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 

จำนวนมาก บรรจุกรุงเทพฯ และภูมิภาค

รายละเอียดด้านล่าง


ตำแหน่ง อัตรา และคุณสมบัติเบื้องต้น

1) นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ        6        อัตรา

เงินเดือน        15,000 - 16,500    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์


2) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ            3        อัตรา

เงินเดือน        15,000 - 16,500    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์


3) นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ            1        อัตรา

เงินเดือน        15,000 - 16,500    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ หรือบริหารรัฐกิจ


4) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ            1        อัตรา

เงินเดือน        15,000 - 16,500    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา


5) นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ            1        อัตรา

เงินเดือน        15,000 - 16,500    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์


6) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ            1        อัตรา

เงินเดือน        15,000 - 16,500    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา


7) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน        5        อัตรา

เงินเดือน        11,500 - 12,650    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา


8) เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน            3        อัตรา

เงินเดือน        11,500 - 12,650    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา


9) เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน            2        อัตรา

เงินเดือน        11,500 - 12,650    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาโสตทัศนศึกษา อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการถ่ายภาพและวิดีทัศน์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ


10) โภชนากรปฏิบัติงาน                1            อัตรา

เงินเดือน        11,500 - 12,650    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาต่หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาอาหารและโภชนาการผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัคร หรือระดับสูงกว่า และ

ต้องมีคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. ประกาศรับรอง คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบ การรับสมัครสอบแข่งขัน

กรมสุขภาพจิต กำหนดรับสมัครสอบทางออนไลน์ เว็บไซต์ dmh.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 11 - 29 กันยายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบการสอบ ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2566อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม        |        ปัญหาการสมัครสอบ        |        ระบบรับสมัครสอบออนไลน์

No comments

Powered by Blogger.