กรุงเทพมหานคร ประกาศรับสมัครสอบข้าราชการ ครั้งที่ 3/2566 จำนวน 6 ตำแหน่ง 147 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-31 ตุลาคม 2566

 

กรุงเทพมหานคร รับสมัครงาน ตำแหน่ง ข้าราชการ 

กว่า 147 อัตรา ดังนี้


ตำแหน่งและอัตราที่รับสมัครสอบ

1) เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน            4        อัตรา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการเกษตร หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์


2) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน            63        อัตรา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา หรือหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขา หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา


3) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน                38        อัตรา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา หรือหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขา หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา


4) เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน            19        อัตรา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา หรือหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขา หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา


5) นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน            3        อัตรา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาไฟฟ้า หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์


6) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน            20        อัตรา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาก่อสร้าง หรือหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาโยธา สำรวจ หรือการก่อสร้างอัตราเงินเดือนที่จะได้รับ

1) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)     9,400    บาท

2) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวท.)    หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี         10,840    บาท

3) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี    11,500    บาทผู้สมัครจะต้องมีคุณวุฒิทางการศึกษาที่ ก.ก. หรือ ก.พ. รับรอง และต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามที่ประกาศ ตรวจสอบสถานะวุฒิการศึกษาของท่าน ที่นี่


ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของ กรุงเทพมหานคร หรือ ก.พ. ตามระเบียบวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครหรือสูงกว่า ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2566พระภิกษุ สามเณร ทางราชการไม่รับสมัครและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขันการรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตได้เพียงตำแหน่งเดียว ทางเว็บไซต์ ksb.bangkok.go.th ตั้งแต่วันที่ 17-31 ตุลาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ


ผู้สมัครที่มีความพิการตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ให้ระบุความพิการและความต้องการ เพื่อที่ ก.ก. จะพยายามจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้ในวันสอบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบการสอบ ภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566อ่านเพิ่มเติม            |            ระบบรับสมัครสอบออนไลน์ ครั้งที่ 3/2566 

No comments

Powered by Blogger.