กรมศิลปากร ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 44 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน - 10 ตุลาคม 2566

 

กรมศิลปากร เปิดรับสมัครงาน 

ตำแหน่ง "ข้าราชการ" จำนวนมาก 


ตำแหน่ง อัตรา และคุณสมบัติ ที่รับสมัคร

1) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน            8        อัตรา

เงินเดือน    11,500 - 12,650    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สำรวจ หรือวิชาก่อสร้าง 


2) นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน            5        อัตรา

เงินเดือน    11,500 - 12,650    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สำรวจ หรือการก่อสร้าง 


3) นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน            3        อัตรา

เงินเดือน    11,500 - 12,650    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน


4) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน        3        อัตรา

เงินเดือน    11,500 - 12,650    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาการบัญชี หรือการเงินและการธนาคาร 


5) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน            5        อัตรา

เงินเดือน    11,500 - 12,650    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา


6) เจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงาน            12        อัตรา

เงินเดือน    11,500 - 12,650    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา


7) เจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน            2        อัตรา

เงินเดือน    11,500 - 12,650    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา


8) เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน            1        อัตรา

เงินเดือน    11,500 - 12,650    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาเครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรืิอเทียบเท่า ทางวิทยาศาสตร์ 


9) บรรรณารักษ์ปฏิบัติการ        3        อัตรา

เงินเดือน    15,000 - 16,500    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบรรณารักษศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศึกษา และทางสารนิเทศศาสตร์ 


10) นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ        2        อัตรา

เงินเดือน    15,000 - 16,500    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาการบัญชี หรือเศรษฐศาสตร์


11) วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ            1        อัตรา

เงินเดือน    15,000 - 16,500    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า 

ต้องเป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบอาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด ***


12) นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ        1        อัตรา

เงินเดือน    17,500 - 19,250    บาท

ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ การจัดการ หรือทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การผู้มีสิทธิสมัครสอบจะต้อง

- เป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัคร หรือสูงกว่า

- เป็นผู้จบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. ประกาศรับรอง ตรวจสอบได้ที่นี่วิธีการสมัครสอบ

ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้องตามประกาศ และสนใจ สามารถสมัครสอบได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของกรมศิลปากร เว็บไซต์ finearts.thaijobjob.com ได้ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน - 10 ตุลาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดกรมศิลปากร กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ  ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2566อ่านรายละเอียดประกาศ        |        สารพันปัญหาการสอบ    |    ระบบรับสมัครสอบ

No comments

Powered by Blogger.