กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-8 กันยายน 2566

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครงาน  "ตำแหน่งพนักงานราชการ"


ตำแหน่งและอัตราที่เปิดรับสมัคร

1) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน        3        อัตรา

ค่าตอบแทน     18,000    บาท

ปริญญาตรี ทุกสาขา ที่ ก.พ. รับรอง


2) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป        1        อัตรา

ค่าตอบแทน        18,000    บาท

ปริญญาตรี ทุกสาขา ที่ ก.พ. รับรอง


3) ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ                1        อัตรา

ค่าตอบแทน        18,000    บาท

ปริญญาตรี ทุกสาขา ที่ ก.พ. รับรอง


4) ตำแหน่งเศรษฐกร            1        อัตรา

ค่าตอบแทน        18,000        บาท

ปริญญาตรี ในสาขาวิชาเศรษฐศาตร์ การบัญชี หรือบริหารธุรกิจ


5) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ        1        อัตรา

ค่าตอบแทน    10,430 - 11,280        บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา หรือคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า


6) ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติ            1        อัตรา

ค่าตอบแทน        13,800        บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ทางบัญชี ทางเลขานุการ ทางพณิชยการ ทางสถิติ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


7) ตำแหน่งนายช่างสำรวจ            1        อัตรา

ค่าตอบแทน        13,800        บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ในสาขาวิชาโยธา สำรวจ การก่อสร้าง หรือ (ไม่ระบุสาขาวิชา) ทางก่อสร้าง 
ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. 
แต่
ต้องเป็นผู้จบจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง ตรวจสอบคุณวุฒิของท่านที่นี่การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ ldd.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 4-8 กันยายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม        |        สารพันปัญหาการสมัครสอบ        |        ระบบรับสมัครสอบ

No comments

Powered by Blogger.