กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 86 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม -17 กันยายน 2566

 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศสอบแข่งขัน ตำแหน่ง "ข้าราชการ" รับเยอะ 


ตำแหน่ง อัตรา และวุฒิการศึกษาที่รับสมัคร

1) นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)            19        อัตรา

เป็นผู้จบปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางวนศาสตร์ 


2) นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ            2            อัตรา

เป็นผู้จบปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสำรวจ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ หรือทางภูมิศาสตร์กายภาพ


3) นิติกรปฏิบัติการ            13        อัตรา

เป็นผู้จบปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์


4) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ            6        อัตรา

เป็นผู้จบปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา


5) นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ            5            อัตรา

เป็นผู้จบปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา 


6) นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ        3            อัตรา

เป็นผู้จบปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์ 


7) นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ            1            อัตรา

เป็นผู้จบปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ทางครุศาสตร์เทคโนโลยี หรือทางเวชนิทัศน์ หรือวิชานิเทศศาสตร์ ทางนิเทศศาสตร์ ทางวารสารศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน หรือทางนิเทศศาสตร์การพัฒนา


8) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ            2            อัตรา

เป็นผู้จบปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ 

อัตราเงินเดือนปริญญาตรี ระหว่าง 15,000 - 16,500 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด9) นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ (ปริญญาโท)            2        อัตรา

เป็นผู้จบปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางวนศาสตร์

อัตราเงินเดือนปริญญาโท ระหว่าง 17,500 - 19,250 บาท10) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน            4        อัตรา

เป็นผู้จบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ทุกสาขา


11) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน            4            อัตรา

เป็นผู้จบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ทุกสาขา


12) เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน            3        อัตรา

เป็นผู้จบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ทุกสาขา


13) นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน                2            อัตรา

เป็นผู้จบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันสาขาวิชาเครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล หรือช่างกลการเกษตร


14) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน                2            อัตรา

เป็นผู้จบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา วิชาสำรวจ หรือวิชาการก่อสร้าง


15) นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน            19            อัตรา

เป็นผู้จบประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา หรือเทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาโยธา สำรวจ หรือการก่อสร้าง

อัตราเงินเดือน ตำแหน่งเจ้าพนักงาน ระหว่าง 10,840 - 12,650 บาทคุณสมบัติคร่าว ๆ 

- อายุต้องไม่ต่ำกว่า 18 ปี 

- เป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ภายในวันที่ 17 กันยายน 2566 (วันปิดรับสมัคร)

- เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาจากสถาบันที่ ก.พ. รับรอง โดยสามารถตรวจสอบได้ที่นี่ (คลิกที่นี่)การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ จะต้องอ่านประกาศรับสมัครและเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด และสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ dnp.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม - 17 กันยายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2566อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัคร       |        คำถามที่พบบ่อย        |     ระบบรับสมัครออนไลน์

No comments

Powered by Blogger.