สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดรับสมัครสอบเป็นข้าราชการ ป.ป.ช. ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานไต่สวน จำนวน 40 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4 - 29 กันยายน 2566

 

ป.ป.ช. รับสมัครงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานไต่สวน ประจำปี 2566 จำนวน 40 อัตรา


ตำแหน่งและอัตรา

ผู้ช่วยพนักงานไต่สวน            40        อัตรา

เงินเดือนที่จะได้รับ    15,800        บาท

ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในระดับเดียวกัน ทางกฎหมายมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ ป.ป.ช. (เมื่อพ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่)  จำนวน    4,000 บาท/เดือน คลิกอ่านระเบียบ ป.ป.ช. ว่าด้วยค่าตอบแทนพิเศษฯ คุณสมบัติเบื้องต้น

1) อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี ถึงวันปิดรับสมัคร

2) ต้องผ่านการตรวจร่างกายและจิตใจตามหลักเกณฑ์ของ กปปช.

3) ไม่เป็นภิกษุหรือสามเณรในวันสมัคร

4) ต้องเป็นผู้ที่สอบไล่ได้ความรู้ชั้นเนติบัณฑิตตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 

5) มีความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการไต่สวนและวินิจฉัยคดี หรือการให้ความเห็นทางกฎหมาย หรือการดำเนินคดีในชั้นศาล ตามประกาศ กปปช. ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร


การสมัครสอบ

ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ nacc.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 4-29 กันยายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ค่าธรรมเนียมชำระ

1,030 บาท ไม่จ่ายคืนในทุกกรณี


สำนักงาน ป.ป.ช. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและข้อบังคับการสอบ ทางเว็บไซต์ดังกล่าวข้างต้นคลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการสำนักงาน ป.ป. และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานไต่สวน


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการไต่สวน และวินิจฉัยคดี หรือการให้ความเห็นทางกฎหมาย หรือการดำเนินคดีในชั้นศาล ของข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ตำแหน่งสาขากระบวนการยุติธรรม พ.ศ. 2563


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย


คลิกดาวน์โหลด  ใบรับรองแพทย์ของสำนักงาน ป.ป.ช. 


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ข้อคำถามเกี่ยวกับการสมัครสอบตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานไต่สวน (รับสมัครวันที่ 4- 29 กันยายน 2566)

No comments

Powered by Blogger.