ททท. เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานและลูกจ้างประจำ จำนวน 39 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 - 28 มิถุนายน 2566

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ประจำปี 2566 จำนวน 30 อัตรา และลูกจ้าง 9 อัตรา


พนักงาน

ปริญญาโท อัตราเงินเดือนขั้น 18,370 บาท
1) นักทรัพยากรบุคคล 4        1        อัตรา
ปริญญาโท ทุกสาขา

2) พนักงานวางแผน 4        6        อัตรา
ปริญญาโท ทุกสาขา

3) พนักงานสารสนเทศ 4        1        อัตรา
ปริญญาโท ทุกสาขา และผ่านการอบรมด้านคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโนยีสารสนเทศ


ปริญญาตรี อัตราเงินเดือนตามหลักสูตร ระหว่าง 15,000-15,890 บาท 
4) นิติกร 3        6        อัตรา
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต

5) วิศวกร 3            1        อัตรา
ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า โยธา และเครื่องกล และมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

6) ช่างเทคนิค 3            1        อัตรา
ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง การก่อสร้าง เทคโนโลยีก่อสร้าง โยธา เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ช่างอุตสาหกรรม

7) มัณฑนากร 3            1        อัตรา
ปริญญาตรี สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน การออกแบบภายใน หรือสาขาอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน และมีใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม

8) นักบัญชี 3                3        อัตรา
ปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี หรือสาขาอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน

9) พนักงานการเงิน 3            5        อัตรา
ปริญญาตรี ทางการบริหาร บริหารธุรกิจ การจัดการ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ หรือ ปริญญาตรีทางอื่น ที่มีประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรการอบรมสาขาวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายในตามหลักสูตรพื้นฐานด้านการตรวจสอบภายใน

10) พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์ 3            4        อัตรา
ปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือปริญญาตรีทางอื่นที่ศึกษาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

11) นักเทคโนโลยีการถ่ายภาพ 3            1        อัตรา
ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ ศิลปกรรม นิเทศศิลป์ หรือ ปริญญาตรีทุกสาขาที่ศึกษาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายภาพ เทคโนโลยีการถ่ายภาพ เทคโนโลยีทางภาพ รวมกันไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต หรือมีประสบการณ์ในการถ่ายภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว (วีดิทัศน์) อย่างน้อย 4 ปี


ลูกจ้าง ททท. (ลูกจ้างประจำ) 

ปริญญาตรี อัตราเงินเดือนตามหลักสูตร ระหวา่ง 15,000-15,890 บาท
12) ทำหน้าที่นิติกร            1        อัตรา
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต

13) ทำหน้าที่พนักงานบริหารทั่วไป            3        อัตรา
ปริญญาตรี ทุกสาขา

14) ทำหน้าที่ช่างเทคนิค            3        อัตรา
ปริญญาตรี สาขาวิชาไฟฟ้า เทคโนโลยีไฟฟ้า ไฟฟ้าสื่อสาร เครื่องกล และเทคโนโลยีเครื่องกล หรือปริญญาตรีสาขาวิชาอื่น ที่ศึกษาวิชาที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า เครื่องกล ซ่อมบำรุง รวมกัน ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

15) ทำหน้าที่พนักงานการเงิน        1        อัตรา
ปริญญาตรี ทางการบริหาร บริหารธุรกิจ การจัดการ  บัญชี การเงินและการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือปริญญาตรีทางอื่น ที่มีประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรการอบรมสาขาวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายในตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานด้านการตรวจสอบภายใน

16) ทำหน้าที่พนักงานวางแผน            1        อัตรา
ปริญญาตรีทุกสาขา โดยศึกษาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ สถิติ/สถิติประยุกต์ และเศรษฐศาสตร์ รวมกันไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิตคุณสมบัติของบุคคล

ก. อายุไม่เกิน 60 ปี บริบูรณ์
ข. สามารถทำงานให้แก่ ททท. ได้เต็มเวลา
ค. มีความประพฤติดี ไม่เสี่ยมเสีย เกี่ยวกับกาพนันหรือมีพฤติกรรมมั่วสุมการพนัน


การสอบคัดเลือก

การสอบคัดเลือกแบ่งเป็น 3 ภาค คือ
ภาค ก. (ข้อเขียน) ประกอบด้วย ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาอังกฤษ และจิตวิทยา
ภาค ข. ความรู้เฉพาะตำแหน่ง
ภาค ค. (สัมภาษณ์)


การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถเลือกสมัครสอบได้ รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังนี้
ก. สมัครสอบเฉพาะภาค ก. เพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านภาค ก. ไว้ 2 ปี
ข. สมัครสอบทั้งภาค ก. และภาค ข. ตามตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร โดยผู้สมัครสามารถสมัครสอบเป็นพนักงาน หรือลูกจ้าง ททท. ได้ 1 ประเภท 1 ตำแหน่ง เท่านั้น ทั้งนี้ กรณีหากผู้สมัครสอบรูปแบบนี้ สอบผ่านเพียงเฉพาะภาค ก. ก็จะได้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก. ไว้ 2 ปี เช่นกัน


เมื่อเลือกแผนสมัครสอบข้างต้น เรียบร้อยแล้ว ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ job.tourismthailand.org ได้ตั้งแต่วันที่ 15-28 มิถุนายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ


ททท. จะทำการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566No comments

Powered by Blogger.