กรมชลประทาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 64 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 -29 มิถุนายน 2566

 

กรมชลประทาน เปิดสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ประจำปี 2566 ดังนี้


ตำแหน่งที่รับสมัคร

1) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ    5    อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา หรือทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือทางวิศวกรรมโครงสร้าง และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบอาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมาย (สาขาโยธา) 2) วิศวกรรมสำรวจปฏิบัติการ    1    อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสำรวจ ทางวิศวกรรมโยธา หรือทางวิศวกรรมชลประทาน 3) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ    2    อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ 4) นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ        1    อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชารัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางรัฐศาสตร์ ทางบริหารรัฐกิจ ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ทางการจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ ทางการจัดการทรัพยากรบุคคล ทางการบริหารงานบุคคล ทางการบริหารทรัพยากรบุคคล ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ทางการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย 5) นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ    1    อัตรา

อัตราเงินเดือน    15,000-16,500    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา6) นักอุทกวิทยาปฏิบัติการ    1    อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมชลประทาน สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพทางสมุทรศาสตร์ ทางสมุทรศาสตร์กายะและเคมี ทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป ทางภูมิศาสตร์ หรือทางฟิสิกส์ หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ทางคณิตศาสตร์หรือทางสถิติ 7) นักวิทยาศาตร์ปฏิบัติการ    2    อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิทยาศาสตร์ภายภาพ ทางเคมี วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีวเคมี ทางชีววิทยา ทางพฤกษศาสตร์ สาขาเกษตรศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทางเคมี สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 8) นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน    15    อัตรา

อัตราเงินเดือน 11,500-12,650 บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาโยธา วิชาสำรวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม9) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน    10    อัตรา

อัตราเงินเดือน 11,500-12,650 บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง10) นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน    11    อัตรา

อัตราเงินเดือน 11,500-12,650 บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง11) นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน    6    อัตรา

อัตราเงินเดือน 11,500-12,650 บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ หรือสาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร 12) เจ้าพนักงานอุทกวิยาปฏิบัติงาน    4    อัตรา

อัตราเงินเดือน 11,500-12,650 บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรอืสาขาวิชาการก่อสร้าง13) เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน    3    อัตรา

อัตราเงินเดือน 11,500-12,650 บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม สาขาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาช่างกลเกษตร  หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 


14) นักวิชาการพัดหาที่ดินปฏิบัติการ (พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้) ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล และจังหวัดพังงา (เฉพาะอำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย)    1     อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์15) นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน (พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้) ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล และสงขลา (เฉพาะอำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย)    1    อัตรา

อัตราเงินเดือน 11,500-12,650 บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สำรวจ หรือการก่อสร้างผู้สมัครทุกตำแหน่ง จะต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. เรียบร้อยแล้ว
ก่อนสมัครสอบ อย่าลืม! ตรวจสอบสถานะคุณวุฒิของท่าน ที่สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับรอง  คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบอย่างรวดเร็ว 


หลักสูตรการสอบของแต่ละตำแหน่ง ปรากฏตามรายละเอียดประกาศของแต่ละตำแหน่งการรับสมัครสอบ

กรมชลประทาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์  rid.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 9 - 29 มิถุนายน 2566 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตลอด 24 ชั่วโมง 


การสมัครสอบจะสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครชำระค่าสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว


กรมชลประทานจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ทางเว็บไซต์ที่สมัครสอบ


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

เว็บไซต์สมัครสอบออนไลน์ ของกรมชลประทาน 

No comments

Powered by Blogger.