กรมวิชาการเกษตร ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 - 30 มิถุนายน 2566

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครงานราชการ 6 อัตรา


1) นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน        3        อัตรา
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) สาขาวิชาเทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล หรือ ปวส. สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต วิชาเทคนิคโลหะ วิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือช่างกลการเกษตร หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี หรือหลักสูตร 3 ปี สาขาวิชา (ไม่ระบุสาขาวิชา) ทางเทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล ทางเครื่องกล ทางเทคนิคการผลติ ทางเทคนิคโลหะ ทางเขียนแบบเครื่องกล หรือทางช่างกลการเกษตร 


2) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน (ส่วนกลาง)        2        อัตรา
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคการจัดงานก่อสร้าง หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาโยธา วิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง หรือได้รับวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี หรือ 3 ปี สาขา (ไม่ระบุสาขาวิชา) เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง ทางโยธา ทางสำรวจ หรือทางการก่อสร้าง 


3) นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน        1        อัตรา
ได้รับวุฒิประกาศนียับตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ในสาขาเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือได้รับวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี หรือ 3 ปี ในสาขาวิชา (ไม่ระบุสาขาวิชา) เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ทางไฟฟ้ากำลัง ทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์


ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. แล้ว

ต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษที่ ก.พ. รับรอง โดยสามารถตรวจสอบได้ที่นี่

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแตวันที่ 12 - 30 มิถุนายน 2566 ทางเว็บไซต์ doa.thaijobjob.com ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการกรมวิชาการเกษตร จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบ ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 No comments

Powered by Blogger.