กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปิดสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2566

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประกาศรับสมัครสอบข้าราชการ ดังนี้


1) นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ        3    อัตรา
ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา

2) นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ        3        อัตรา
ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาสังคมศาสตร์

3) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน        2        อัตรา
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียกวันในสาขาวิชาการบัญชี การเงินและการธนาคาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาการตลาด

4) เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน        3        อัตรา
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุมิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา

5) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน     10    อัตรา
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา

รวม    21    อัตรา


ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาของตำแหน่งที่ประกาศรับสมัคร หรือสูงกว่า


ตรวจสอบสถานะ การรับรองคุณวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบเข้ารับราชการ โดย ก.พ. 
การรรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 เวลา 24.00 น. ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซต์ dwf.thaijobjob.com


กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จะประกาศวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2566
No comments

Powered by Blogger.