สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2566

 

ศาลยุติธรรม รับสมัครงานเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ     
จำนวนทดแทนตำแหน่งที่จะว่าง
อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ 15,000-16,500 บาท
คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัคร

1. ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ และเป็นสามัญสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา และได้รับใบประกอบวิชาชีพทางกฎหมายตามที่ ก.ศ. กำหนด ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 

2. ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ และปริญญาในสาขาวิชาอื่นที่ ก.ศ. กำหนด ซึ่งไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี และได้ประกอบวิชาชีพอื่น ตามที่ ก.ศ. กำหนดไม่น้อยกว่า 4 ปี (ปริญญาในสาขาวิชาอื่นและการประกอบวิชาชีพอื่นตามระเบียบ ก.ศ. ว่าด้วยการแต่งตั้งเจ้าพนักงานคดี พ.ศ. 2551 หรือ

3. ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

4. เป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. หรือเป็นผู้ได้รับการขึ้นบัญชีและจัดทำทะเบียบเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงานศาลติธรรมในระดับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือสูงกว่า

5. เป็นข้าราชการศาลยุติธรรม หรือลูกจ้างประจำ หรือพนักงานราชการศาลยุติธรรม หรือลูกจ้างชั่วคราวของสำนักงานศาลยุติธรรมที่จ้างด้วยเงินงบประมาณ และปัจจุบันปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม และมีระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานตามที่สำนักงานศาลยุติธรรมกำหนด คือ
- กรณีเป็นข้าราชการศาลยุติธรรม ไม่กำหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
- กรณีเป็นลูกจ้างประจำ หรือพนักงานราชการศาลยุติธรรม หรือลูกจ้างชั่วคราว ของสำนักงานศาลยุติธรรมที่จ้างด้วยเงินงบประมาณ จะต้องปฏิบัติงานในสำนักงานศาลยุติธรรมต่อเนื่องจนถึงวันปิดรับสมัครไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ สามารถนำระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งลูกจ้างประจำ พนักงานราชการศาลยุติธรรม หรือลูกจ้างชั่วคราวดังกล่าวมานับระยะเวลารวมกันได้

6. ผ่านการรับรองจากผู้บังคับบัญชาปัจจุบันจำนวน 3 ระดับ ว่าเป็นผู้มีความประพฤติดี และมีความรู้ความสามารถที่จะปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าพนักงานคดีการรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ op.thaijobjob.com 


การสมัครสอบจะสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครสอบชำระเงินค่าสมัครสอบ


ศาลยุติธรรม กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบให้ทราบทางเว็บไซต์รับสมัครสอบ

  • คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แบบหนังสือรับรองความประพฤติและความรู้ความสามารถ ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ 
  • คลิกเพื่อดาวน์โหลด แบบหนังสือรับรองความประพฤติและความรู้ความสามารถในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ (Word) 

No comments

Powered by Blogger.