กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-30 มิถุนายน 2566

 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 18 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12-30 มิถุนายน 2566


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1) นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ        3        อัตรา

อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000-16,500 บาท

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์กายภาพ หรือาสาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ2) นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ        10        อัตรา

อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000-16,500 บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ หรือสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางชีววิทยา3) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน        5        อัตรา

อัตราเงินเดือนระหว่าง 11,500-12,650 บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาทุกตำแหน่ง ทุกวุฒิ ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.การรับสมัครสอบในครั้งนี้

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 - 30 มิถุนายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซต์ dmsc.thaijobjob.com กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 


ตรวจสอบคุณวุฒิที่ ก.พ. ประกาศรับรอง  


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 


เว็บไซต์รับสมัครสอบออนไลน์ 

No comments

Powered by Blogger.