กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2566

สำนักการระบายน้ำ กทม. รับสมัครลูกจ้าง 19 อัตรา สมัครด้วยตนเอง

กองระบบคลอง กลุ่มงานพัฒนาระบบคลอง 2
1) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก        4        อัตรา
อัตราค่าจ้าง        15,000        บาท
- ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ และมีประสบการณ์ในการขับเครื่องจักรกลหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นไม่ต่ำกว่านี้และมีประสบการณ์ในการขับเครื่องจักรกลขนาดหนักหรืองานอื่นที่เที่ยวข้องมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลางหรือตำแหน่งอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
- ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ และมีประสบการณ์ในการขับเครื่องจักรกลขนาดหนักหรืองานอื่นที่เที่ยวข้องมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบาหรือตำแหน่งอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี
- ได้รับใบอนุญาตรถยนต์ ประเภท 3 ของกรมการขนส่งทางบก ซึ่งยังไม่หมดอายุ
- ต้องทำสัญญาค้ำประกันความเสียหายก่อนจ้าง 20,000 บาท
2) พนักงานขับรถยนต์        1        อัตรา        
อัตราค่าจ้าง        9,400    บาท
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ และเป็นผู้มีใบอนุญาตขับรถยนต์ของกรมการขนส่งทางบก ชนิดส่วนบุคคล
ต้องทำสัญญาค้ำประกันความเสียหายก่อนจ้าง 10,000 บาทกองระบบคลอง กลุ่มงานบำรุงรักษาคลอง 1
3) นายท้ายเรือ        4        อัตรา
อัตราค่าจ้าง    9,400     บาท
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับใบอนุญาตขับเรือตามกฎหมาย
ต้องทำสัญญาค้ำประกันความเสียหายก่อนจ้าง 10,000 บาทกองระบบคลอง กลุ่มงานบำรุงรักษาคลอง 2
4) พนักงานขับรถยนต์        2        อัตรา
อัตราค่าจ้าง        9,400    บาท
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ และเป็นผู้มีใบอนุญาตขับรถยนต์ของกรมการขนส่งทางบก ชนิดส่วนบุคคล
ต้องทำสัญญาค้ำประกันความเสียหายก่อนจ้าง 10,000 บาท5) พนักงานทั่วไป    8        อัตรา
อัตราค่าจ้าง        8,690    บาท
คุณสมบัติเบื้องต้น
- สัญชาติไทย
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
- ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ
- ไม่เป็นผู้ติดสุราเรื้อรังการสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง โดยขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการระบายน้ำ ชั้น 3 อาคาร 2 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2566 ในวันและเวลาราชการไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครกรุงเทพมหานคร จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2566 ทางเว็บไซต์ dds.bangkok.go.thNo comments

Powered by Blogger.