การเคหะแห่งชาติ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ประจำปี 2566 จำนวน 18 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2566

 
การเคหะแห่งชาติ รับสมัครงาน 18 อัตรา


1) วิศวกร (วิศวกรรมโยธา)        1        อัตรา
ปริญญาตรี

2) สถาปนิก        2        อัตรา
ปริญญาตรี

3) นิติกร (งานด้านคดี)        2        อัตรา
ปริญญาตรี

4) นิติกร (งานด้านนิติการ)        2        อัตรา
ปริญญาตรี

5) พนักงานระบบคอมพิวเตอร์        2        อัตรา
ปริญาตรี

6) พนักงานระบบคอมพิวเตอร์        1        อัตรา
ปริญญาโท

7) พนักงานบริหารงานก่อสร้าง        2        อัตรา
ปริญญาตรี

8) พนักงานพัสดุ        1        อัตรา
ปริญญาตรี

9) เศรษฐกร        2        อัตรา
ปริญญาตรี

10) นักบัญชี        2        อัตรา
ปริญญาตรี

11) พยาบาล        1        อัตรา
ปริญญาตรี และมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปีอายุระหว่าง 18 ปี - 35 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร 
ผู้สมัครที่เป็นเพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
*** ต้องสำเร็จการศึกษาตามที่กำหนด และต้องเป็นวุฒิการศึกษาที่ ก.พ. รับรองไว้ ***วิธีการสมัครสอบ
ผู้สนใจสามารถสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่ง โดยสมัครทางออนไลน์พร้อมอัพโหลดเอกสารต่าง ๆ ระหว่างวันที่ 22 - 31 พฤษภาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซต์ nha.jobthaigov.com การเคหะแห่งชาติ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2566

No comments

Powered by Blogger.