กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม - 12 มิถุนายน 2566

 

กรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประกาศเปิดสอบข้าราชการ จำนวน 22 อัตรา ดังนี้


1) นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ        2        อัตรา
ปริญญาตรี ทุกสาขา


2) นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ        2        อัตรา
ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา สังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์


3) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน        7        อัตรา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา


4) เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน        2        อัตรา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา


5) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน        4        อัตรา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาการบัญชี หรือสาขาการเงินการธนาคาร หรือสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ


6) เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน        4        อัตรา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา


7) เจ้าพนักงานอาชีวบำบัดปฏิบัติงาน        1        อัตรา
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ศิลปหัตถกรรม เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย หรือเทคนิคการผลิต
ต้องผ่าน ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาเดียวกัน หรือสูงกว่าวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร   ตรวจสอบคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง คลิกที่นี่  

กำหนดการรับสมัครงาน

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กำหนดเปิดรับสมัครสอบทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม - 12 มิถุนายน 2566 ทางเว็บไซต์ dep.thaijobjob.com ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2566 ทางเว็บไซต์ข้างต้น
No comments

Powered by Blogger.