ปภ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ จำนวน 50 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม - 14 มิถุนายน 2566

 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ จำนวน 50 อัตรา ดังนี้

1) ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ        3        อัตรา
อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000 - 16,500 บาท
ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สารสนเทศศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ วิทยาศาสตร์กายภาพ หรือวิศวกรรมศาสตร์ จากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง2) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ            2        อัตรา
อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000 - 16,500 บาท
ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ จากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
3) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน        25        อัตรา
อัตราเงินเดือนระหว่าง 11,500 - 12,650 บาท
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา จากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าทุกสาขา จากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
4) นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน        20        อัตรา
อัตราเงินเดือนระหว่าง 11,500 - 12,650 บาท
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล หรือช่างเครื่องกลการเกษตร จากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุไว้ท้ายประกาศผู้สมัครสอบต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบ หรือในระดับสูงกว่า
วิธีการสมัครสอบ

ผู้สนใจและมีคุณสมบัติถูกต้อง ตรงตามประกาศ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม - 14 มิถุนายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซต์ ddpm.thaijobjob.comปภ. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2566 ทางเว็บไซต์ที่สมัครสอบผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริง กรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบเอกสารหลักฐานที่ผู้สมัครนำมายื่นหรือไม่เป็นไปตามประกาศ หรือเอกสารปลอม ปภ.จะถือว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติในการสอบตั้งแต่ต้น อีกทั้งไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมในการสมัคร และจะถูกดำเนินคดีอาญาอีกด้วย
No comments

Powered by Blogger.