กสทช. เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 62 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2566

 

กสทช. เปิดสอบพนักงาน 5 ปี จำนวน 62 อัตรา 


สายงานวิชาการ ระดับปฏิบัติการกลาง และปฏิบัติการต้น
1) นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติระดับกลาง            2        อัตรา
    นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศปฏบิัติการระดับต้น            3        อัตรา

2) เศรษฐกรปฏิบัติการระดับกลาง (ด้านเศรษฐศาสตร์จุลภาค)        2        อัตรา
    เศรษฐกรปฏิบัติการระดับต้น (ด้านเศรษฐศาสตร์จุลภาค)        2        อัตรา

3) เศรษฐกรปฏิบัติการระดับกลาง (ด้านเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ)    1    อัตรา
    เศรษฐกรปฏิบัติการระดับต้น (ด้านเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ)    2    อัตรา

4) นักวิชาการนโยบายและแผนระดับกลาง         4        อัตรา
    นักวิชาการนโยบายและแผนระดับต้น        19        อัตรา

5) นิติกรปฏิบัติการระดับกลาง        1        อัตรา
    นิติกรปฏิบัติการระดับต้น        4        อัตรา

6) นักวิชาการทรัพยากรบุคคลระดับต้น        2        อัตรา

7) นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการระดับต้น        3        อัตรา

8) นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับต้น        2        อัตรา

9) นักวิชาการตรวจสอบและปฏิบัติการปฏิบัติการระดับต้น        15        อัตรา


ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในด้านใดด้านหนึ่งตามประกาศด้านล่างนี้มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสมัคร ดังนี้
- TOEIC Listening& Reading Test ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน
- TOEFL iBT ไม่น้อยกว่า 52 คะแนน
- IELTS ไม่น้อยกว่าระดับ 4
- ผ่านการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษของสำนักงาน กสทช. โดยคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70
- เป็นผู้มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์โดยมีหนังสือรับรองจากสถาบันที่รับรองจากกระทรวงศึกษาธิการอย่างน้อย 3 โปรแกรม ได้แก่ WORD EXCEL POWER POINT


ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์

- ตำแหน่งพนักงานระดับต้น อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ 24,600 และค่าครองชีพเดือนละ 400 บาท
- ตำแหน่งพนักงานระดับกลาง อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ 28,100 บาทสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

- สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานและครอบครัว (บิดา มารดา คู่สมรส และบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย) 
- สวัสดิการสนับสนุนเพื่อการศึกษาบุตร กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- สงเคราะห์กรณีประสบภัย เสียชีวิต หรืออุบัติเหตุ รวมถึงค่าทำขวัญต่าง ๆ


การสมัครสอบ

ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ nbtc.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ


เกณฑ์สอบผ่าน ร้อยละ 70 


สำนักงาน กสทช. จะพิจารณาบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานตำแหน่งประเภทปฏิบัติการ กำหนดระยะเวลา 5 ปี ในสังกัดต่าง ๆ ตามที่อัตรากำลังประกาศกำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2670 8888 ต่อ 3100 หรือ 3105 ในวันและเวลาทำการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 


เว็บไซต์สมัครสอบออนไลน์ กสทช.  

No comments

Powered by Blogger.