กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการ จำนวน 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 - 9 พฤษภาคม 2566

 

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ดังนี้

1) วิศวกร        2        อัตรา (บรรจุ จังหวัดอุดรธานี และ สุพรรณบุรี)

เงินเดือน 18,000 บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมโยธา


2) นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย        1        อัตรา (บรรจุ กรุงเทพฯ)

เงินเดือน 18,000 บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ หรือทางภูมิศาสตร์กายภาพ


3) นายช่างเทคนิค        2        อัตรา (บรรจุ กรุงเทพฯ และจังหวัดสระบุรี)

เงินเดือน 13,800 บาท

ปวส. ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ได้แก่ วิชาโยธา วิชาการก่อสร้าง วิชาสำรวจ วิชาไฟฟ้ากำลัง วิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิชาเครื่องกล วิชาเทคนิคการผลิต  วิชาเทคนิคโลหะ วิชาเขียนแบบเครื่องกล วิชาช่างกลการเกษตร วิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม


4) ช่างเจาะบาดาล        1        อัตรา (บรรจุ จังหวัดสระบุรี)

เงินเดือน 11,280 บาท และได้รับค่าครองชีพ จำนวน 2,000 บาท

ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ซึ่งมีความรู้ความสามารถและทักษะ ในงานที่จะปฏิบัติเกี่ยวกับการขุด เจาะ เป่าล้าง บำรุงรักษาบ่อน้ำบาดาล ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยต้องมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากบุคคล หรือนิติบุคคล


5) เจ้าพนักงานธุรการ        2        อัตรา (บรรจุ กรุงเทพฯ )

เงินเดือน 13,800 บาท

ปวส. ทุกสาขา


6) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี        2        อัตรา (บรรจุ กรุงเทพฯ และจังหวัดตรัง)

เงินเดือน 13,800 บาท

ปวส. สาขาวิชาการเงิน การเงินและการธนาคาร


7) เจ้าพนักงานพัสดุ        1        อัตรา (บรรจุ กรุงเทพฯ)

เงินเดือน 13,800 บาท

ปวส. ทุกสาขา*** ระยะเวลาการจ้าง : คราวละไม่เกิน 4 ปี โดยครั้งแรกจะจัดจ้างโดยนับตั้งแต่วันที่จ้างจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 และอาจต่อสัญญาจ้างได้อีกไม่เกินครั้งละ 4 ปี ***ไม่จำเป็นต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.


วิธีการสมัครสอบ

ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ dgr.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 1 - 9 พฤษภาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2566


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 


เว็บไซต์สมัครสอบออนไลน์ 

No comments

Powered by Blogger.