แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566-2580) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

 

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศลงวันที่ 7 มีนาคม 2566 

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566-2580) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)


โดยที่คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติเห็นว่าจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมแผนแม่บทให้สอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์ในการพัฒนาประเทศในปัจุบัน ซึ่งเป็นการดำเนินการตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 


แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2566-2580) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) เป็นแผนระดับ 2 ที่ยังคงจำนวน 23 ประเด็นเช่นเดิม มีผลผูกพันให้ทุกหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต้องแปลงไปสู่การปฏิบัติร่วมกันอย่างบูรณาการ รวมทั้งการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ จะต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทฯ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างเป็นรูปธรรม และส่งผลให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ประเทศ คือ ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงNo comments

Powered by Blogger.