กรมสุขภาพจิต รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม -10 เมษายน 2566

 


กรมสุขภาพจิต เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน และตำแหน่งโภชนากรปฏิบัติงาน1) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน        3        อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา2) เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน        3        อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา3) เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน        2        อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการถ่ายภาพและวิดีทัศน์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ4) โภชนากรปฏิบัติงาน        1        อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเีดยวกัน สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ


ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ระดับเดียวกับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบ หรือสูงกว่าภายในวันปิดรับสมัคร คือ 10 เมษายน 2566การสมัครสอบ
ผู้มีคุณสมบัตรตรงตามประกาศ สามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ dmh.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม - 10 เมษายน 2566 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการNo comments

Powered by Blogger.