กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งเจ้าพนักการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน ปฏิบัติราชการที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี จำนวน 1 อัตรา

รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 


ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน ปฏิบัติราชการที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี  1  อัตราวิธีการ
ผู้ประสงค์จะโอน ส่งใบขอโอนได้ตั้งแต่บัดนี้ - 28 มีนาคม 2566 โดยยื่นด้วยตนเอง หรือยื่นทางไปรษณีย์ ดังนี้

- ยื่นด้วยตนเอง ได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

- ยื่นทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี เลขที่ 82 หมู่ 11 ถนนคลังอาวุธ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 วงเล็บมุมซองว่า "ใบรับโอน" โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดใบขอโอนได้ทางเว็บไซต์ dmsc.moph.go.th 
โทรศัพท์ 0 4531 2232 - 4 ต่อ 700 

No comments

Powered by Blogger.