กรมสอบสวนคดีพิเศษ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 35 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม - 3 เมษายน 2566

 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ เปิดสอบเข้ารับราชการ จำนวน 35 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดสอบ
1) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน        1        อัตรา
เงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา


2) เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน            1        อัตรา
เงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา


3) นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ            1        อัตรา
เงินเดือน    15,000 - 16,500 บาท
ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา


4) นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ        2        อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาการบัญชี การบริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์


5) เจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ            30        อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันสาขาวิชานิติศาสตร์ และสอบไล่ได้เป็นเนติบัณฑิตตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ต้องสอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ.การยื่นใบสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามประกาศ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ dsi.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม - 3 เมษายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
วันที่ 20 เมษายน 2566 

No comments

Powered by Blogger.