สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 - 24 มีนาคม 2566

 

จังหวัดบุรีรัมย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 6 อัตรา ดังนี้


1) เภสัชกร 4 อัตรา 
(บรรจุโรงพยาบาลโนนสุวรรณ อำเภอโนนสุวรรณ, โรงพยาบาลชำนิ อำเภอชำนิ, โรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ และโรงพยาบาลแคนดง อำเภอแคนดง)

ค่าตอบแทน 

- 22,750 สำหรับวุฒิปริญยาเภสัชศาสตรบัณฑิต 6 ปี และ 

- 20,540 สำหรับปริญญาตรีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายเฉพาะปริญญาที่ ก.พ. กำหนดให้ได้รับเงินเดือนตามหลักสูตร 5 ปี

เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม2) นักวิชาการพัสดุ  1 อัตรา 
(บรรจุโรงพยาบาลปะคำ อำเภอปะคำ)

ค่าตอบแทน 18,000 บาท

เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางไฟฟ้า ทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ทางเทคโนโลยีการไฟฟ้า ทางโยธา ทางก่อสร้าง หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น3) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
(บรรจุสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาโพธิ์)

ค่าตอบแทน 12,180 - 13,800 บาท ตามระดับคุณวุฒิ

เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไว้ไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) และอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี จากจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า


ตรวจสอบคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง คลิกที่นี่ 


ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องผ่าน ก.พ.


การรับสมัครสอบ

ผู้สมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ bro.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 20 - 24 มีนาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ


ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแต่ละตำแหน่งเป็นไปตามประกาศ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2566 ทางเว็บไซต์ที่รับสมัครสอบ

No comments

Powered by Blogger.