สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม - 20 เมษายน 2566

 

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรฯ เปิดสอบข้าราชการ ดังนี้

1) นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ      5    อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี-ชีววิทยา ทางเคมีประยุกต์ ทางเคมีเพื่ออุตสาหกรรม ทางเคมีวิเคราะห์ ทางเคมีอุตสาหกรรม ทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมอาหาร ทางวิศวกรรมการอาหาร ทางวิศวกรรมเกษตร ทางวิศวกรรมเกษตรและอาหาร ทางวิศวกรรมเคมี หรือสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ2) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ    1     อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ ผู้สมัครสอบจะต้องผ่านภาค ก. ภายในวันปิดรับสมัครการรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ acfs.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม - 20 เมษายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ    350    บาทประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบภายในวันที่ 26 เมษายน 2566


 


  เว็บไซต์รับสมัครออนไลน์

No comments

Powered by Blogger.