กระทรวงมหาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 55 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6 - 24 กุมภาพันธ์ 2566

 

กระทรวงมหาไทย เปิดสอบงานข้าราชการ 2566 กว่า 55 อัตราตำแหน่งที่รับสมัคร

1) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ            25            อัตรา

อัตราเงินเดือน    15,000 - 16,500    บาท

เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา 2) นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน            30            อัตรา

อัตราเงินเดือน        11,500 - 12,650        บาท

เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาไฟฟ้ากำลัง สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 


เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สาขาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางไฟฟ้ากำลัง หรือทางเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลังผู้สมัครสอบจะต้องผู้เป็นผ่านภาค ก. ของ ก.พ. แล้ว ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 และสามารถนำผลการสอบผ่านในระดับวุฒิการศึกษาที่สูงกว่ามาใช้ได้
วิธีการสมัครสอบ

ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตรงตามประกาศ และประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ moi.thaijobjob.com หัวข้อ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ ตั้งแต่วันที่ 6 - 24 กุมภาพันธ์ 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ


ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 430 บาท (รวมค่าบริการอินเทอร์เน็ต)


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภายในเดือนมีนาคม 2566 


อ่านรายระเอียดเพิ่มเติม 

สมัครสอบกระทรวงมหาดไทย 2566 

No comments

Powered by Blogger.