กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 9 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2566

 

เปิดสมัครสอบราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง 46 อัตรา


ตำแหน่งที่เปิดสอบ

1) นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ            2            อัตรา

อัตราเงินเดือน        17,500 - 19,250        บาท

ปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางประชากรศาสตร์ ทางสังคมวิทยา คณิตศาสตร์และสถิติ วิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ ทางภูมิสารสนเทศ หรือทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ วิทยากรสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางผังเมือง


2) นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ            2        อัตรา

อัตราเงินเดือน        15,000 - 16,500        บาท

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ หรือาทางภูมิศาสตร์กายภาพ


3) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ            1            อัตรา

อัตราเงินเดือน        15,000 - 16,500        บาท

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์


4) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ        2        อัตรา

อัตราเงินเดือน        15,000 - 16,500        บาท

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา


5) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน            20        อัตรา

อัตราเงินเดือน        11,500 - 12,650        บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันสาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาก่อสร้าง


6) นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน            5        อัตรา

อัตราเงินเดือน        11,500 - 12,650        บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาสำเรวจ วิชาโยธา หรือสาขาวิชาก่อสร้าง


7) นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน            2        อัตรา

อัตราเงินเดือน        11,500 - 12,650        บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์


8) นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน        1        อัตรา

อัตราเงินเดือน        11,500 - 12,650        บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันสาขาวิชาเครื่องกล เทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือสาขาวิชาช่างกลเกษตร


9) นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน        3        อัตรา

อัตราเงินเดือน        11,500 - 12,650        บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันสาขาวิชาก่อสร้าง วิชาโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม


10) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน        3        อัตรา

อัตราเงินเดือน        10,840 - 12,650        บาท

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกาาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา


11) เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน            1        อัตรา

อัตราเงินเดือน        10,840 - 12,650        บาท

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ทุกสาขา

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทุกสาขา     


12) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน        4        อัตรา

อัตราเงินเดือน         10,840 - 12,650        บาท

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ทุกสาขา

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ทุกสาขา สมัครได้เพียง 1 ตำแหน่ง เท่านั้น


ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่าน ภาค ก. ของ ก.พ.

ในระดับคุณวุฒิเดียวกับตำแหน่งที่สมัครสอบหรือสูงกว่าการรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถกรอกข้อมูลสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ dpt.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ


ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบสอบ ไม่คืนให้ในทุกกรณี        300        บาทประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ รวมถึงระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 24 มีนาคม 2566อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 


สมัครสอบกรมโยธาธิการและผังเมือง 2566 

No comments

Powered by Blogger.