สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 - 27 มกราคม 2566

 

ประกาศรับสมัครสอบงานราชการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง  2566


ตำแหน่งที่เปิดสอบ

1. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน        จำนวน        2        อัตรา
อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ        11,500 - 12,650 บาท
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา


2. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน        จำนวน        1        อัตรา
อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ        11,500 - 12,650 บาท
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา


3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ        จำนวน        2        อัตรา
อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ    15,000 - 16,500 บาท
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์


4. นิติกรปฏิบัติการ        จำนวน        1        อัตรา

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ    17,500 - 19,250 บาท
ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชานิติศาสตร์
อัตราเงินเดือนที่จะได้รับหลังบรรจุเป็นข้าราชการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นไปตามประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง แนวทางการพิจารณาปัจจัยเพื่อกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามมัญของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ลงวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564


ผู้สมัครสอบทุกตำแหน่ง จะต้องเป็นผู้สอบผ่าน ภาค ก. ของ ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาเดียวกัน หรือสูงกว่า แล้วเท่านั้นการสมัครสอบ

ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน สามารกรอกข้อมูลใบสมัครได้ทางออนไลน์เว็บไซต์ fpo.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 9 - 27 มกราคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ทางเว็บไซต์ข้างต้น

รายละเอียดเพิ่มเติม

No comments

Powered by Blogger.