กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2566

 

เปิดสอบราชการ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก


ตำแหน่งที่เปิดสอบ

1) นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน    15,000 - 16,500    บาท

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์


2) นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน    15,000 - 16,500    บาท

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการไฟฟ้า หรือทางเทคโนโลยีเครื่องกล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติหรือสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 


3) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

อัตราเงินเดือน    11,500 - 12,650    บาท

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาทุกตำแหน่งต้องเป็นผู้ที่ผ่านภาค ก. แล้วกำหนดการและวิธีการรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ dtam.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2566 - 15 กุมภาพันธ์ 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ


ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ        400        บาท     ไม่จ่ายคืนทุกรณี


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ทางเว็บไซต์ dtam.thaijobjob.com


รายละเอียดเพิ่มเติม 

เว็บไซต์รับสมัครสอบออนไลน์ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

No comments

Powered by Blogger.