สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 54 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 - 27 มกราคม 2566

 

จังหวัดตรัง โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง เปิดสอบพยาบาลวิชาชีพ 54 อัตรา


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ        54        อัตรา


คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันสาขาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งกำหนดการรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ตั้งแต่วันที่ 23 - 27 มกราคม 2566 ในวันและเวลาราชการ  โทร. 0 7520 5615 ต่อ 204


ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ        200        บาท  (ไม่รับชำระด้วยเงินสด รับชำระด้วย QR CODE เท่านั้น)


หลักฐานการสมัครสอบ

1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันปิดรับสมัคร ขนาด 1 นิ้ว 3 รูป


2) สำเนาปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่รับสมัคร อย่างละ 1 ฉบับ ทั้งนี้ จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น


3) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้น 1 หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1 จำนวน 1 ฉบับ


4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน    1    ฉบับ


5) สำเนาหลักฐานอื่น  ๆ เช่น  ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือใบรับรองการทำงาน        อย่างละ     1    ฉบับ


6) ใบรับรองแพทย์ ออกไม่เกิน    1    เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ 

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ทางเว็บไซต์ tro.moph.go.th 


รายละเอียดเพิ่มเติม 

No comments

Powered by Blogger.