กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2565 จำนวน 110 อัตรา ระหว่างวันที่ 6 - 13 ธันวาคม 2565

 

กรุงเทพมหานคร ประกาศสอบแข่งขันครูผู้ช่วย สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดตำแหน่ง ดังนี้

1) ครูผู้ช่วย สำหรับผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรี 4 ปี 
2) ครูผู้ช่วย สำหรับผู้มีคุณวุฒิปริญญา 5 ปี
3) ครูผู้ช่วย สำหรับผู้มีคุณวุฒิปริญญา 4 ปี และประกาศยบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี

ผู้สมัครสอบจะต้องมคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้ คือ มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่ ก.ค.ศ. รับรอง และกำหนดเป็นคุณวุฒิเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย และมีคุณวุฒิปริญญาตรี กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกตามที่เปิดรับสมัคร ซึ่งคุณวุฒิดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนานจอนุมัติปริญญาตรีแล้วว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกาษาไม่หลังวันที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย

ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียงสาขาวิชาเอกเดียวเท่านั้น


วิธีการสมัครสอบ

เปิดระบบรับสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 3 - 13 ธันวาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ teacherbkk.thaijobjob.com 


ตำแหน่งที่เปิดสอบ


รายละเอียดเพิ่มเติม

No comments

Powered by Blogger.