ด่วน! กรมสรรพากร รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการอีก 753 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 - 30 สิงหาคม 2565

 

โอกาสใหญ่!! ห้ามพลาด!!! กรมสรรพากร เปิดสอบบรรจุเป็นข้าราชการ ปี 2565 จำนวน 753 อัตรา ระหว่าง 9 - 30 สิงหาคมนี้

ตำแหน่งและอัตราว่างที่เปิดสอบ

1) นักวิชาการภาษีปฏิบัติการ            40        อัตรา
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาการบัญชี เศรษฐศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ

2) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ            8        อัตรา
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาใดสาขาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

3) เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน            540    อัตรา
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันสาขาการบัญชี การเงินและการธนาคาร การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ภาษาอังกฤษธุรกิจ การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการธุรกิจค้าปลีก การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว การจัดการทั่วไป การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ การเลขานุการ การโรงแรมและบริการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจ การจัดการ การจัดการสำนักงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สาขาการบัญชี บริหารธุกิจ การจัดการ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ธุรกิจ อุตสาหกรรมบริการ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาภาษา วรรณคดี

4) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน            90        อัตรา
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา หรือ ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทุกสาขา

5) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน        30        อัตรา
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันสาขาการบัญชี การเงินและการธนาคาร การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ภาษาอังกฤษธุรกิจ การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการธุรกิจค้าปลีก การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว การจัดการทั่วไป การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ การเลขานุการ การโรงแรมและบริการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจ การจัดการ การจัดการสำนักงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สาขาการบัญชี บริหารธุกิจ การจัดการ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ธุรกิจ อุตสาหกรรมบริการ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาภาษา วรรณคดี

6) เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน        40        อัตรา
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันสาขาการบัญชี การเงินและการธนาคาร การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ภาษาอังกฤษธุรกิจ การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการธุรกิจค้าปลีก การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว การจัดการทั่วไป การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ การเลขานุการ การโรงแรมและบริการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจ การจัดการ การจัดการสำนักงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สาขาการบัญชี บริหารธุกิจ การจัดการ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ธุรกิจ อุตสาหกรรมบริการ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาภาษา วรรณคดี

7) เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน        5        อัตรา
ได้รับประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีคมนาคม หรือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือ ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางอิเล็กทรอนิกส์


อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ

- ระดับปฏิบัติการ 15,000 - 16,500 บาท
- ระดับปฏิบัติงาน 11,500 - 12,650 บาท
อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การกำหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกำหนดอัตราเงินเดือน สำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของกรมสรรพากร ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561


ผู้สมัครสอบทุกคน ทุกระดับ จะต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาที่สมัคร หรือสูงกว่า ภายในวันสอบภาค ข.


การสมัครสอบ

ผู้สนใจ และมีคุณสมบัติครบ สามารถกรอกใบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ tax.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 9 - 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง


ชำระค่าสมัครสอบได้ทางธนาคารกรุงไทย ทุกช่องทาง 


รายละเอียดเพิ่มเติม


ระบบรับสมัครสอบออนไลน์ 

No comments

Powered by Blogger.