ผู้ตรวจการแผ่นดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงาน จำนวน 33 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10 - 31 สิงหาคม 2565

 

สมัครสอบสำนักงานผู้ตรวจการแแผ่นดิน ป.ตรี - ป.โท ปี 2565 จำนวน 33 อัตรา 10 - 31 สิงหาคม 2565


ตำแหน่งว่างครั้งแรก

1) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ        3        อัตรา
ได้รับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ทุกสาขา

2) นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ        1        อัตรา
ได้รับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

3) นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ        1        อัตรา
ได้รับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ทุกสาขา

4) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ        1        อัตรา
ได้รับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ทุกสาขา

5) นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ        1        อัตรา
ได้รับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ทุกสาขา

6) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ        1        อัตรา
ได้รับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

7) นิติกรปฏิบัติการ        1        อัตรา
ได้รับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขานิติศาสตร์
**มีเงินเพิ่มพิเศษเดือนละ 3,000 บาท เมื่อพ้นทดลองงาน**

8) เจ้าหน้าที่สอบสวนปฏิบัติการ        21        อัตรา
ได้รับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือบริหารรัฐกิจ
**มีเงินเพิ่มพิเศษเดือนละ 3,000 บาท เมื่อพ้นทดลองงาน**

9) นักวิชาการปฏิบัติการ        2        อัตรา
ได้รับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ทุกสาขา

10) นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ        1        อัตรา
ได้รับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ


แต่ละตำแหน่งมีเงินประจำตำแหน่ง 2,500 บาท/เดือน เมื่อพ้นการทดลองปฏิบัติงาน

- ผู้ที่ได้รับการบรรจุด้วยวุฒิปริญญาตรี จะได้รับอัตราเงินเดือน    19,500    บาท
- ผู้ที่ได้รับการบรรจุด้วยวุฒิปริญญาโท จะได้รับอัตราเงินเดือน    22,750    บาท


ผู้ที่ได้รับการบรรจุจะต้องเป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาตรงตามที่กำหนดไว้


ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบ


การสมัครสอบ

ผู้ประสงค์และมีคุณสมบัติตรงตามประกาศ ให้กรอกใบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 - 31 สิงหาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เว็บไซต์รับสมัคร 👉ombudsman.thaijobjob.com 

ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ    จำนวน    350    บาทมีการทดสอบทางจิตวิทยาร่วมด้วยในหลักสูตรการสอบ

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบ 

วันที่ 7 กันยายน 2565


หมายเหตุ  : ตามระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2562 ข้อ 5 "พนักงาน" หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานโดยได้รับเงินเดือนจากงบประมาณของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 

วันลาหยุดทำงาน วันหยุดราชการ ให้เป็นไปตามคณะรัฐมนตรีกำหนดสำรับข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม

รายละเอียดเพิ่มเติม

เอกสารแนบท้ายประกาศ
ระบบรับสมัครสอบออนไลน์

No comments

Powered by Blogger.