สพฐ. เปิดรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) จำนวน 44 อัตรา ตั้งแต่วันนี้ - 25 กรกฎาคม 2565

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร สพฐ. 2565 พนักงานราชการ

 • กลุ่มงานบริการ
  • พนักงานธุรการ        19        อัตรา
  • พนักงานพัสดุ          1          อัตรา
 • กลุ่มงานบริหารทั่วไป
  • นักจัดการงานทั่วไป          11      อัตรา
  • นักวิชาการศึกษา          7       อัตรา
  • นักทรัพยากรบุคคล       1      อัตรา
  • นักวิชาการโสตทัศนศึกษา      1     อัตรา
  • นักวิชาการเผยแพร่      1      อัตรา
  • นักเทคโนโลยีสารสนเทศ     1       อัตรา
 • กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ
  • วิศวกรไฟฟ้า     1     อัตรา
  • นักวิชาการคอมพิวเตอร์     1     อัตรา

อัตราค่าตอบแทน

กลุ่มงานบริการ        13,800    บาท
กลุ่มงานบริหารทั่วไป    18,000    บาท
กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ    19,500    บาท

ระยะเวลาการจ้าง        

นับแต่ทำสัญญาจ้าง จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 อาจต่อสัญญาได้อีกภายในวงเงินงบประมาณ

วิธีการสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถกรอกข้อมูลใบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ obec.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 19 - 25 กรกฎาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ


อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ

330 บาท ไม่คืนเงินในทุกกรณี


การประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้าสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ

วันที่ 11 สิงหาคม 2565

ผู้สมัครสอบทุกคน ไม่จำเป็นต้องผ่าน ภาค ก. ของ ก.พ. 

หลักฐานที่ใช้ในการเข้าสอบ

1) ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบรับสมัครสอบ
2) บัตรประชาชนฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุ หรือบัตรประจำตัวที่ราชการออกให้ ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
3) สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาประกาศนียบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา
4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
5) สำเนาทะเบียนบ้าน
6) สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด (ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า)
7) ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง (5 โรค)
8) สำเนาหลักฐานอื่น อาทิ ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล
9) หลักฐานการตรวจยืนยันไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ATK) ไม่ก่อน 72 ชั่วโมง


รายละเอียดเพิ่มเติม    |    กรอกใบสมัครออนไลน์ No comments

Powered by Blogger.