Showing posts with label select. Show all posts
Showing posts with label select. Show all posts

กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ จำนวน 100 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 10 - 21 มิถุนายน 2562

กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 13 อัตรา สมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม - 17 มิถุนายน 2562

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งพยาบาลเทคนิคปฏิบัติงาน จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 - 31 พฤษภาคม 2562

จังหวัดพังงา เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 23 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 27 - 31 พฤษภาคม 2562

10:51 AM

      เวลาในการสมัครสอบ Countdown     อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่   กลับ

จังหวัดบึงกาฬ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ จำนวน 24 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 - 17 พฤษภาคม 2562

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 จำนวน 8,579 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 9 - 31 พฤษภาคม 2562

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2562

4:35 PM

    เวลาในการสมัครสอบ Countdown   รายละเอียดประกาศ คลิกที่นี่   หน้าแรก

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ(นสต.) สังกัด บช.ตชด. และ ภ.9 พ.ศ.2562 จำนวน 2,700 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2562

กรมการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน และตำแหน่งช่างทันตกรรมปฏิบัติงาน จำนวน 42 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 - 18 เมษายน 2562

กรมสุขภาพจิต ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการสังกัดกรมสุขภาพจิต จำนวน 4 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 9 - 18 เมษายน 2562

11:20 AM

    เวลาในการสมัครสอบ Countdown         อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่   สมัครสอบออนไลน์ กรมสุขภาพจิต คลิกที่...

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครและสอบแข่งขันผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2562 รวมจำนวน 521 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม - 1 เมษายน 2562

สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ ของสภากาชาดไทย จำนวน 9 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 7 - 21 มีนาคม 2562

2:45 PM

  เวลาในการสมัครสอบ Countdown         อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ เอกสารแนบท้ายประกาศ คลิกที่นี่ สมัครออนไลน์ ...

สำนักงานศาลยุติธรรม ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ จำนวน 36 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม - 1 เมษายน 2562

Powered by Blogger.