Showing posts with label หางานราชการ. Show all posts
Showing posts with label หางานราชการ. Show all posts

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จำนวน 75 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 19 - 23 สิงหาคม 2562

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักการข่าวปฏิบัติการ จำนวน 60 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 กรกฏาคม 2562

กรมการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน และตำแหน่งช่างทันตกรรมปฏิบัติงาน จำนวน 42 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 - 18 เมษายน 2562

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชกาตำรวจชั้นประทวน สังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จำนวน 1,000 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม 2562

กรมยุทธศึกษาทหารบก ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 100 อัตรา รับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ตุลาคม 2561

กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมโยธาธิการและผังเมือง จำนวน 9 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม - 11 กันยายน 2561

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 - 31 สิงหาคม 2561

Powered by Blogger.