กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม 2566

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดสอบพนักงานราชการ 2566


ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน            20        อัตรา

บรรจุเข้าทำงานในส่วนกลางและภูมิภาค 
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

** ผู้พิการ สามารถสมัครสอบได้ โดยต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้ในหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว21 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 Click here**
คุณวุฒิที่รับสมัครสอบ : ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรอง คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบสถานะวุฒิการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง 

ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ด้วยตนเองทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซต์ dla.thaijobjob.com  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2566 
No comments

Powered by Blogger.