สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วยในสังกัด จำนวน 423 อัตรา ระหว่างวันที่ 9 - 15 กรกฎาคม 2567

 

เปิดสอบ "ครูอาชีวะ 2567" จำนวน    426    อัตรา

เปิดสอบครูผู้ช่วย 56 กลุ่มวิชา ค่าตอบแทนตามระดับหลักสูตรวุฒิการศึกษา ระหว่าง 16,560 - 19,460 บาท 


1. กลุ่มวิชา หรือทาง และตำแหน่ง

- ภาษาไทย 

จำนวน    9        อัตรา


- ภาษาอังกฤษ    

จำนวน 10 อัตรา


- สังคม

จำนวน   8    อัตรา


- คณิตศาสตร์

จำนวน    8    อัตรา


- พลศึกษา

จำนวน    6    อัตรา


- วิทยาศาสตร์ทั่วไป

จำนวน    7    อัตรา


- ชีววิทยา

จำนวน    1    อัตรา


- ฟิสิกส์

จำนวน    1    อัตรา


- ช่างยนต์        

จำนวน    31        อัตรา


- ช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต

จำนวน        19    อัตรา


- ช่างเชื่อมโลหะ

จำนวน    5    อัตรา


- ช่างต่อเรือ    

จำนวน    2    อัตรา


- ช่างไฟฟ้ากำลัง

จำนวน    46        อัตรา


- ช่างอิเล็กทรอนิสก์และเทคโนโลยีโทรคมนาคม

จำนวน    11    อัตรา


- ช่างเครื่องมือวัดและควบคุม

จำนวน    2    อัตรา


- ปิโตรเคมี

จำนวน        1        อัตรา


- ช่างก่อสร้างและโยธา

จำนวน        14        อัตรา


- สถาปัตยกรรม

จำนวน        6        อัตรา


- เทคนิคคอมพิวเตอร์

จำนวน    10    อัตรา


- เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

จำนวน    5    อัตรา


- ตัวถังและสีรถยนต์

จำนวน    2    อัตรา


- เทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง

จำนวน    3    อัตรา


- การบัญชี

จำนวน    18    อัตรา


- การเลขานุการ

จำนวน    5    อัตรา


- การเงินและการธนาคาร

จำนวน    1    อัตรา


- การจัดการทั่วไปและการจัดการทรัพยากรมนุษย์

จำนวน    3    อัตรา


- การตลาด

จำนวน    18    อัตรา


- การจัดการโลจิสติกส์

จำนวน    14    อัตรา


- ภาษาจีน    

จำนวน    10    อัตรา


- คอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จำนวน    15    อัตรา


- พืชศาสตร์และเกษตรกรรมอุตสาหกรรม

จำนวน    6    อัตรา


- ปฐพีวิทยา

จำนวน    2    อัตรา


- เกษตรศาสตร์

จำนวน    1    อัตรา


- ช่างกลเกษตร

จำนวน    3    อัตรา


- เทคโนโลยีภูมิทัศน์

จำนวน    1    อัตรา


- สัตวศาสตร์และสัตวรักษ์

จำนวน    17    อัตรา


- เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

จำนวน    9    อัตรา


- การเดินเรือ

จำนวน    2    อัตรา


- อุตสาหกรรมเครื่องหนัง

จำนวน    9    อัตรา


- ศิลปการดนตรี

จำนวน    2    อัตรา


- วิจิตรศิลป์

จำนวน    1    อัตรา


- คอมพิวเตอร์กราฟิกส์

จำนวน    6    อัตรา


- เทคโนโลยีศิลปกรรม/การออกแบบ

จำนวน    1    อัตรา


- การถ่ายภาพ/มัลติมีเดีย

จำนวน    2    อัตรา


- อาหารและโภชนาการ

จำนวน    12    อัตรา


- อุตสาหกรรมอาหาร

จำนวน    4    อัตรา


- คหกรรมศาสตร์

จำนวน    7    อัตรา


- ผ้าและเครื่องแต่งกาย

จำนวน    21    อัตรา


- เสริมสวย

จำนวน    2    อัตรา


- การโรงแรม

จำนวน    4    อัตรา


- การจัดประชุมและนิทรรศการ

จำนวน    1    อัตรา


- เทคโนโลยีสิ่งทอ/เทคโนโลยีการทอผ้าไหมและทอผ้าพื้นเมือง

จำนวน    1    อัตรา


- ยานยนต์สมัยใหม่

จำนวน    14    อัตรา


- อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

จำนวน    2    อัตรา


- การเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ

จำนวน    1    อัตรา


- การบินและโลจิสติกส์

จำนวน    1    อัตรา


คุณวุฒิทางการศึกษาแต่ละตำแหน่งเป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาคุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี อัตราเงินเดือน    16,560    บาท

คุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี อัตราเงินเดือน    17,380    อัตรา

คุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต ที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก ปริญญาตรี 4 ปี อัตราเงินเดือน    17,380    บาท

คุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี อัตราเงินเดือน    19,460    บาท

2. กำหนดการรับสมัคร

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตั้งแต่งวันที่ 9-15 กรกฎาคม 2567 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซต์ vec.thaijobgov.com อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม               |            ระบบสมัครสอบออนไลน์


No comments

Powered by Blogger.