การไฟฟ้านครหลวง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 86 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2567

 

งานการไฟฟ้านครหลวง 2567 


1. ตำแหน่งและอัตรารับสมัคร

1.1 นักการตลาด 5

จำนวน    1    อัตรา

ปริญญาโท ทางการลาด โดยมีพื้นฐานปริญญาตรี ทางการตลาด


1.2 วิศวกรไฟฟ้า 4

จำนวน 26    อัตรา

ปริญญาตรี ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง ทางวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ (ระบบไฟฟ้ากำลัง) ทางวิศวกรรมไฟฟ้า (กลุ่มวิชาไฟฟ้ากำลัง) ทางวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ ฯลฯ


1.3 วิศวกรโยธา 4

จำนวน     2    อัตรา

ปริญญาตรี ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง ทางวิศกรรมสำรวจ ทางวิศวกรรมโยธาโครงสร้างพื้นฐาน


1.4 วิศวกรเครื่องกล 4

จำนวน    2    อัตรา

ปริญญาตรี ทางวิศวกรรมเครื่องกล ทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ทางวิศวกรรมยานยนต์ ทางวิศวกรรมอุตสาหการ


1.5 วิศวกรคอมพิวเตอร์ 4

จำนวน    2    อัตรา

ปริญญาตรี ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์


1.6 นักวิชาการ 4 (ด้านแผนงาน)

จำนวน    1    อัตรา

ปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทางการพัฒนาสังคม ทางรัฐศาสตร์ ทางรัฐประศาสนศาสตร์


1.7 บุคลากร 4

จำนวน    2    อัตรา

ปริญญาตรี ทางบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทางบริหารรัฐกิจ


1.8 นักฝึกอบรม 4

จำนวน    2    อัตรา

ปริญญาตรี ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทางบริหารรัฐกิจ ทางครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง หรือวิศวกรรมโยธา หรือวิศวกรรมโทรคมนาคม


1.9 นิติกร 4

จำนวน    2    อัตรา

ปริญญาตรี ทางนิติศาสตร์


1.10 นักประชาสัมพันธ์ 4

จำนวน     1    อัตรา

ปริญญาตรีทางการประชาสัมพันธ์ ทางนิเทศศาสตร์ ทางวารสารศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน ทางการโฆษรา ทางการกระจายเสียง ทางการภาพยนตร์และภาพนิ่ง ทางวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ทางสื่อสารเชิงกลยุทธ์ ทางการสื่อสารการตลาดดิจิทัล


1.11 เลขานุการ 4

จำนวน    1    อัตรา

ปริญญาตรี ทางศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ มนุษยศาสตณ์ ครุศาสตร์


1.12 นักบัญชี 4

จำนวน     10    อัตรา

ปริญญาตรี ทางการบัญชี


1.13 นักการเงิน 4

จำนวน    2    อัตรา

ปริญญาตรี ทางการบัญชี


1.14 นักประมวลผลข้อมูล 4

จำนวน    2    อัตรา

ปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์ ทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางวิทยาการข้อมูลและนวัตกรรมซอฟต์แวร์ ทางวิทยาการข้อมูล


1.15 สถาปนิก 4

จำนวน    1    อัตรา

ปริญญาตรี ทางสถาปัตยกรรม


1.16 นักบริหารงานพัสดุ 4

จำนวน    1    อัตรา

ปริญญาตรี ทางการจัดการโลจิสติกส์


1.17 นักรังสีการแพทย์ 4

จำนวน    1    อัตรา

ปริญญาตรี ทางรังสีเทคนิค


1.18 พยาบาลวิชาชีพ

จำนวน    2    อัตรา

ปริญญาตรี ทางการพยาบาล


1.19 ช่างเทคนิคไฟฟ้า 3

จำนวน    5    อัตรา

ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง


1.20 ช่างเทคนิคสายอากาศ 3

จำนวน    13    อัตรา

ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง


1.21 ช่างเทคนิคสายใต้ดิน 3

จำนวน    2    อัตรา

ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง


1.22 ช่างเทคนิคโยธา 3

จำนวน    2    อัตรา

ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา


1.23 ช่างเทคนิคเครื่องกล 3

จำนวน    3    อัตรา

ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ เทคนิคเครื่องกล เทคนิคพลังงาน เทคนิคเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศผู้สมัครที่ใช้วุฒิปริญญาโท และปริญญาตรี จะต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ผ่านเกณฑ์ที่ กฟน. กำหนด อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

1. TOEIC แบบ Personal ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ

2. CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ

3. IELTS ไม่น้อยกว่า 45 คะแนน มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ

4. TOEFL แบบ Internet based Test (iBT) ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ

5. TU-GET ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ2. การรับสมัครสอบ

การไฟฟ้านครหลวง กำหนดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ mea.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ3. รายละเอียดเพิ่มเติม

กฟน. จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ พร้อมรายละเอียดเนื้อหาวิชาสอบ พร้อมวันเวลา สถานที่สอบ ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2567


ไฟล์ประกาศรับสมัคร           |            สมัครสอบการไฟฟ้านครหลวง 2567

No comments

Powered by Blogger.