กรุงเทพมหานคร เปิดสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ ครั้งที่ 1/2567 จำนวน 109 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-28 มิถุนายน 2567

 

ด่วน !! รับงานข้าราชการ สังกัดกรุงเทพมหานคร 

ครั้งที่ 1/2567 จำนวน 109 อัตรา


ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ

1. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

จำนวน    3    อัตรา

เงินเดือน    16,500.-

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน2. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ           

จำนวน        20        อัตรา

เงินเดือน    16,500.-

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน3. นักจัดการงานรักษาความสะอาดปฎิบัติการ

จำนวน            2        อัตรา

เงินเดือน    16,500.-

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน4. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ    

จำนวน        7        อัตรา

เงินเดือน    16,500.-

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน5. นักบัญชีปฏิบัติการ            

จำนวน        1        อัตรา

เงินเดือน    16,500.-

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบัญชี6. นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ

จำนวน        4        อัตรา

เงินเดือน    16,500.-

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน7. นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

จำนวน        5        อัตรา

เงินเดือน    16,500.-

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เทคโนโลยีการผลิตพืช เทคโนโลยีชีวภาพ หรือวิทยาการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ8. นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

จำนวน        4        อัตรา

เงินเดือน    16,500.-

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ9. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

จำนวน        4        อัตรา

เงินเดือน    16,500.-

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์10. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

จำนวน        5        อัตรา

เงินเดือน    16,500.-

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์11. นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

จำนวน        7        อัตรา

เงินเดือน    16,500.-

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ ทางการพาณิชย์ ทางการตลาด ทางการเงิน ทางการเงินและการธนาคาร ทางการจัดการ หรือทางการบัญชี หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์12. นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

จำนวน            1        อัตรา

เงินเดือน    16,500.-

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางประชากรศาสตร์13. นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

จำนวน        12        อัตรา

เงินเดือน    16,500.-

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา หรือทางสุขศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ เภสัชศาสตร์ การแพทย์แผนไทย หรือวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์14. นิติกรปฏิบัติการ        

จำนวน        1        อัตรา

เงินเดือน    16,500.-

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์15. บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

จำนวน        1        อัตรา

เงินเดือน    16,500.-

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหนึ่งทางบรรณารักษ์ศาสตสร์ ทางบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ทางบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศึกษา หรือทางสารนิเทศศาสตร์16. วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ

จำนวน             1        อัตรา

เงินเดือน    16,500.-

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด17. วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ

จำนวน            1        อัตรา

เงินเดือน    16,500.-

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด18. สถาปนิกปฏิบัติการ

จำนวน            5        อัตรา

เงินเดือน    16,500.-

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด19. เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดปฏิบัติงาน

จำนวน        5        อัตรา

เงินเดือน    10,340 - 12,650     บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา20. นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

จำนวน            3        อัตรา

เงินเดือน    10,340 - 12,650     บาท

ประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทางไฟฟ้า หรือทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์21. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

จำนวน        17        อัตรา

เงินเดือน    10,340 - 12,650     บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาก่อสร้าง

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาก่อสร้าง

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สำรวจ หรือการก่อสร้ัาง

รับเฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ของกรุงเทพมหานคร หรือ ภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. แล้วภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2567 เท่านั้น


ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณวุฒิทางการศึกษาที่ ก.ก. หรือ สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับรองไว้แล้ว ตรวจสอบคุณวุฒิสมัครสอบราชการ

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบเข้ารับราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2567 สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์   ksb.bangkok.go.th  ตั้งแต่วันที่ 17-28 มิถุนายน 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

กรุงเทพมหานคร จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ  วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบ ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2567
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม                   |                ระบบรับสมัครสอบออนไลน์


No comments

Powered by Blogger.