กรมที่ดิน เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 145 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4 - 24 มิถุนายน 2567

 

รับเยอะมากนะ !! กรมที่ดิน รับสมัครงาน 2567 

จำนวน 145 อัตรา (ข้าราชการ)


1. ตำแหน่งและอัตราว่างครั้งแรก

1.1 นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ

- 100    อัตรา

- เงินเดือนระหว่าง    16,500 - 18,150    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ / สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ1.2 นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ

- 1    อัตรา

- เงินเดือนระหว่าง    16,500 - 18,150    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา หรือทางวิศวกรรมสำรวจ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ หรือทางภูมิศาสตร์1.3 วิศวกรรังวัดปฏิบัติการ

- 1    อัตรา

- เงินเดือนระหว่าง    16,500 - 18,150    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสำรวจ ทางวิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือทางวิศวกรรมโยธา1.4 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

- 1    อัตรา

- เงินเดือนระหว่าง    16,500 - 18,150    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด1.5 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- 20    อัตรา

- เงินเดือนระหว่าง    12,650 - 13,920    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา หรือ

อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา1.6 เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

- 4    อัตรา

- เงินเดือนระหว่าง    12,650 - 13,920    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา หรือ

อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา1.7 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- 11    อัตรา

- เงินเดือนระหว่าง    12,650 - 13,920    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือ

อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ ทางการบัญชี หรือทางการเงินและการธนาคาร1.8 เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน

- 4    อัตรา

- เงินเดือนระหว่าง    12,650 - 13,920    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือ

อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางอิเล็กทรอนิกส์1.9 นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน

- 3    อัตรา

- เงินเดือนระหว่าง    12,650 - 13,920    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ หรือสาขาวิชาเครืองกล ทางช่างกลโรงงาน

* ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ในระดับวุฒิการศึกษาที่กำหนดรับสมัคร หรือสูงกว่า ภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567


** ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณวุฒิทางการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. ประกาศรับรอง โดยคลิก ตรวจสอบคุณวุฒิสมัครสอบราชการ ด้วยตนเอง

2. การรับสมัครและวิธีการสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ด้วยตนเองทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ dol.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 4-24 มิถุนายน 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

3. รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมที่ดิน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2567
ไฟล์ประกาศรับสมัคร                                |                    ระบบรับสมัครสอบข้าราชการออนไลน์


No comments

Powered by Blogger.