ศาลยุติธรรม เปิดสอบภาค ก. และสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม - 5 เมษายน 2567


เปิดสอบทั้งภาค ก. และภาค ข. 

สำนักงานศาลยุติธรรม#1. ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ

- นายช่างโยธาปฏิบัติงาน            2        อัตรา

เงินเดือน     11,500-12,650    บาท

ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน    6,000-8,000    บาท (ระดับปฏิบัติงาน)

คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

ผู้สมัครสอบไม่จำเป็นต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
ก็สมัครได้


ผู้สมัครสอบที่ยังไม่ผ่าน ก.พ. ต้องสอบภาค ก. ของศาลยุติธรรม


แต่กรณีผู้สมัครสอบที่ผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัครแล้ว ไม่ต้องสอบภาค ก. อีก สามารถใช้ใบรับรองการสอบผ่านยื่นได้เลย
ผู้สมัครที่เคยสอบผ่านภาค ก. ของศาลยุติธรรม สามารถสมัครสอบได้โดยต้องมีคุณวุฒิตรงตามประกาศ


ผู้สมัครสอบต้องมีคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับรองแล้ว สามารถตรวจสอบได้ที่นี่ผู้สมัครสอบผ่านภาค ก. ในครั้งนี้ จะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผ่านภาค ก. ของ สำนักงานศาลยุติธรรม สำหรับใช้เป็นผู้มีคุณสมบัติในการสมัครสอบศาลยุติธรรมครั้งต่อไปได้

#2. การรับสมัครและวิธีการสมัคร

สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ โดยกำหนดให้ยื่นใบสมัครทางออนไลน์ เว็บไซต์ op.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม - 5 เมษายน 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ


ค่าสมัครสอบภาค ข. อย่างเดียว    430    บาท

ค่าสมัครสอบทั้งภาค ก. และภาค ข. 530    บาท#3. รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานศาลยุติธรรม กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบฯ ทางเว็บไซต์ข้างต้นอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม        |            ระบบรับสมัครออนไลน์ ศาลยุติธรรม


No comments

Powered by Blogger.