กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประกาศสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2567


พพ. ประกาศสอบแข่งขันเข้ารับราชการ อ่านรายละเอียด...


ตำแหน่งและอัตราแรกบรรจุ

• ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ป.ตรี)        1        อัตรา

เงินเดือน    15,000-16,500    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา• ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (ป.ตรี)        1        อัตรา

เงินเดือน    15,000-16,500    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา• ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ป.ตรี)        1        อัตรา

เงินเดือน    15,000-16,500    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา• ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ป.ตรี)            2        อัตรา

เงินเดือน    15,000-16,500    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทางเทคโนโลยีไฟฟ้า ทางเทคโนโลยีเครื่องกล สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ• ตำแหน่งนักธรณีวิทยาปฏิบัติการ (ป.ตรี)        1        อัตรา

เงินเดือน    15,000-16,500    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์ ทางธรณีวิทยา ทางเทคโนโลยีธรณี หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางเทคโนโลยีธรณี ทางวิศวกรรมทรัพยากรธรณี • ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ป.ตรี)        4        อัตรา

เงินเดือน    15,000-16,500    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน ทางวิศวกรรมโครงสร้าง และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด• ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ (ป.โท)       1        อัตรา 

เงินเดือน    17,500-19,250    บาท

ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด• ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (ปวส.)        2        อัตรา

เงินเดือน    11,500-12,650    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา

รับสมัครทุกท่าน ที่จบการศึกษาตรงตามประกาศ โดยจะมีใบผ่าน ก.พ. หรือไม่มีก็ได้ กรณีไม่มีใบ ก.พ. กรมพัฒนาพลังงานฯ จะจัดสอบภาค ก. พิเศษ ให้
กำหนดการสมัครและวิธีการสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ dede.thaijbojob.com ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

อ่านรายละเอียดประกาศ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายละเอียดประกาศ พพ. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 1. แนบท้ายประกาศรับสมัครฯ (ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาตรี))


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 2. แนบท้ายประกาศรับสมัครฯ (ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (ปริญญาตรี))


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 3. แนบท้ายประกาศรับสมัครฯ (ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ปริญญาตรี))


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 4. แนบท้ายประกาศรับสมัครฯ (ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ปริญญาตรี))


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 5. แนบท้ายประกาศรับสมัครฯ (ตำแหน่ง นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ (ปริญญาตรี))


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 6. แนบท้ายประกาศรับสมัครฯ (ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาตรี))


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 7. แนบท้ายประกาศรับสมัครฯ (ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ (ปริญญาโท))


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 8. แนบท้ายประกาศรับสมัครฯ (ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง))

No comments

Powered by Blogger.