กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 655 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน - 18 ธันวาคม 2566

 

ตำแหน่งว่างครั้งแรก รวม 655 อัตรา ดังนี้

1) นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ            345        อัตรา

เงินเดือนที่จะได้รับ        15,000 - 16,500    บาท

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ เภสัชศาสตร์ เกษตรศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยประยุกต์ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ คณิตศาสตร์และสถิติ ศึกษาศาสตร์ ทางพลศึกษา หรือทางสุขศึกษา หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข


2) นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ด้านทันตสาธารณสุข)    4    อัตรา

เงินเดือนที่จะได้รับ        15,000 - 16,500    บาท

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางทันตสาธารณสุข


3) นักโภชนาการปฏิบัติการ            10        อัตรา

เงินเดือนที่จะได้รับ        15,000 - 16,500    บาท

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทางเทคโนโลยีการอาหาร ทางเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ ทางเทคโนโลยีอาหาร ทางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอาหาร ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ทางวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ทางการอาหาร ทางอาหารและโภชนาการ ทางโภชนวิทยา ทางโภชนศาสตร์ ทางโภชนาการ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางการอาหาร ทางโภชนวิทยา ทางโภชนาการ ทางโภชนศาสตร์ ทางโภชนาการและการกำหนดอาหาร ทางโภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร ทางอาหารและโภชนาการ หรือสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ทางอาหารและโภชนาการ ทางอาหารและโภชนาการประยุกต์ ทางเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ ทางการจัดการอาหาร ทางโภชนาการชุมชน ทางโภชนาการและการประกอบอาหาร ทางวิทยาการอาหารและการบริการ ทางวิทยาศาสตร์อาหารประยุกต์และบริการ ทางการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ


4) นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ        7        อัตรา

เงินเดือนที่จะได้รับ        15,000 - 16,500    บาท

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์5) นิติกรปฏิบัติการ        15        อัตรา

เงินเดือนที่จะได้รับ        15,000 - 16,500    บาท

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์6) นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ        3        อัตรา

เงินเดือนที่จะได้รับ        15,000 - 16,500    บาท

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา7) นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ            39        อัตรา

เงินเดือนที่จะได้รับ        15,000 - 16,500    บาท

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา8) เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน        58        อัตรา

เงินเดือนที่จะได้รับ        10,840 - 12,650    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางการสาธารณสุข ทางโภชนาการ ทางการแพทย์แผนไทย ทางเวชกิจฉุกเฉิน หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรืออนุปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ ทางโภชนาการ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางอาหาร ทางโภชนาการ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางอาหาร ทางโภชนาการ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางเวชกิจฉุกเฉิน


9) เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านเวชกิจฉุกเฉิน)        27        อัตรา

เงินเดือนที่จะได้รับ        10,840 - 12,650    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ทางเวชกิจฉุกเฉิน หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือได้รับอนุปริญญา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางเวชกิจฉุกเฉิน 


10) โภชนากรปฏิบัติงาน        5        อัตรา

เงินเดือนที่จะได้รับ        10,840 - 12,650    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในาขาวิชาอาหารและโภชนาการ


11) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน            19        อัตรา

เงินเดือนที่จะได้รับ        11,500 - 12,650    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ทุกสาขา


12) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน        57        อัตรา

เงินเดือนที่จะได้รับ        11,500 - 12,650    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา


13) เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน        38        อัตรา

เงินเดือนที่จะได้รับ        11,500 - 12,650    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา


14) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน            3        อัตรา

เงินเดือนที่จะได้รับ        11,500 - 12,650    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำนรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาก่อสร้าง


15) นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านโยธา)        8        อัตรา

เงินเดือนที่จะได้รับ        11,500 - 12,650    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาก่อสร้าง


16) นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านไฟฟ้า)        8        อัตรา

เงินเดือนที่จะได้รับ        11,500 - 12,650    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาไฟฟ้า สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสื
บรรจุเข้าทำงานในกรุงเทพ และต่างจังหวัดทั่วประเทศ
คุณสมบัติผู้สมัคร

1) มีสัญชาติไทย

2) อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

3) เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ

4) เปิดสอบภาค ก. พิเศษ ระหว่างวันที่ 8-14 มีนาคม 2567เป็นผู้มีคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับรอง โดยสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองที่นี่ >>ตรวจสอบคุณวุฒิ<<การรับสมัครสอบ

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับาชการ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน - 18 ธันวาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซต์ moph.jobthaigov.comกำหนดประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ  ทางเว็บไซต์ข้างต้น ภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2566 และดูรายละเอียดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบการเข้าสอบ ภายในเดือนมกราคม 2567อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม        |            ระบบรับสมัครสอบออนไลน์ 

No comments

Powered by Blogger.