สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 63 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-26 ธันวาคม 2566

     

ตำแหน่งและอัตราแรกบรรจุ


1) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ          17          อัตรา
อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ         15,000-16,500        บาท
ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง2) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ            10        อัตรา
อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ         15,000-16,500        บาท
ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง3) นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ            10           อัตรา
อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ         15,000-16,500        บาท
ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง4) นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ            5            อัตรา
อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ         15,000-16,500        บาท
ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง5) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ          3            อัตรา
อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ         15,000-16,500        บาท
ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง6) นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ           3            อัตรา
อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ         15,000-16,500        บาท
ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง7) บรรณารักษ์ปฏิบัติการ           3            อัตรา
อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ         15,000-16,500        บาท
ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบรรณารักษศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศึกษา หรือทางสารนิเทศศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

8) สถาปนิกปฏิบัติการ           1           อัตรา
อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ         15,000-16,500        บาท
ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ตามที่กฎหมายกำหนด

9) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน            11            อัตรา
อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ         11,500       บาท
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง


ผู้สมัครสอบจะต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. หรือของสำนักงานอัยการสูงสุด ในระดับวุฒิการศึกษาที่กำหนดรับสมัคร หรือสูงกว่า  ตรวจสอบผลสอบภาค ก. ของสำนักงานอัยการสูงสุด 


ต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษที่ ก.พ. รับรอง โดยสามารถตรวจสอบได้ที่นี่
ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการฝ่ายอัยการ เมื่อผ่านการทดลงปฏิบัติหน้าที่ราชการ 6 เดือน ตามระเบียบคณะกรรมการอัยการว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการธุรการ สำนักงานอัยการสูงสุด (ฉบับที่4) พ.ศ.2563 อ่านระเบียบ 


การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1-26 ธันวาคม 2566 ทางเว็บไซต์ ago.thaijobjob.com ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สำนักงานอัยการสูงสุด กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบ ทางเว็บไซต์ข้างต้น

No comments

Powered by Blogger.