สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ ตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2566

 

เปิดสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี 2566


คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม 

กำหนดเปิดสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ

เป็นข้าราชการตุลาการ 2566 สนามใหญ่ตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาการรับสมัคร

ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ coj.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 16.30 น.ให้ผู้สมัครดังต่อไปนี้ ยื่นเอกสารประกอบการลงทะเบียนสมัคร ต่อ สำนักงานคณะกรรมการศาลยุติธรรม ภายใน 5 วัน นับแต่วันที่ยื่นใบสมัคร

* ผู้ที่เคยสมัครสอบ และหรือสมัครทดสอบความรู้ แต่ไม่มีสิทธิสอบทั้งสองประเภท  หรือยังไม่มีสิทธิสอบประเภทใดประเภทหนึ่ง ไม่ต้องยื่นเอกสารประกอบการรับสมัคร แต่ต้องแจ้งในการกรอกใบสมัครให้ครบถ้วน 


** ผู้ที่เคยสมัครสอบคัดเลือก หรือสมัครทดสอบความรู้ ซึ่งมีสิทธิสอบแล้ว แต่การสมัครสอบคัดเลือกครั้งนี้ ใช้คุณสมบัติใหม่ในการสมัคร 


*** ผู้สมัครใหม่ ที่ใช้สิทธิประกอบวิชาชีพที่ ก.ต. ยังไม่เคยรับรอง หรือใช้สิทธิประกอบวิชาชีพอย่างอื่นตาม ข้อ 3/1 แห่งระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการกำหนดการประกอบวิชาชีพอย่างอื่นที่เที่ยวเนื่องกับกฎหมายและเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2545


**** ผู้สมัครใหม่ที่ใช้สิทธิประกอบวิชาชีพพนักงานของสถาบันการเงิน ตามข้อ 3 (11) แห่งระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยกำหนดการประกอบวิชาชีพอย่างอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับกฎหมายและเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2545อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม        |            เว็บไซต์สมัครสอบออนไลน์ 


อ้างอิง : ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 23/2566

No comments

Powered by Blogger.