กรมป่าไม้ ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 63 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7 - 15 กันยายน 2566

 

กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครงานครั้งใหญ่ ปี 2566 จำนวน 63 อัตรา ตำแหน่ง "พนักงานราชการ"


ตำแหน่ง อัตรา และคุณสมบัติ

1) เจ้าหน้าที่ป่าไม้            7        อัตรา

เงินเดือน    10,430    บาท

มัธยมศึกษาตอนปลาย 


2) เจ้าหน้าที่ตรวจป่า        1        อัตรา

เงินเดือน    10,430    บาท

มัธยมศึกษาตอนปลาย


3) เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า        5        อัตรา

เงินเดือน    10,430    บาท

มัธยมศึกษาตอนปลาย


4) เจ้าหน้าที่ธุรการ            14        อัตรา

เงินเดือน    11,280    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ทุกสาขา


5) เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์            1        อัตรา

เงินเดือน    11,280    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ทุกสาขา


6) เจ้าหน้าที่พัสดุ            1        อัตรา

เงินเดือน    11,280    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ทุกสาขา


7) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี        1        อัตรา

เงินเดือน    11,280    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี


8) ช่างไม้            2        อัตรา

เงินเดือน    11,280    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทอุตสาหกรรม ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน สาขาวิชาโยธา


9) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี        1        อัตรา

เงินเดือน    13,800    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ในสาขาการบัญชี การเงินและการธนาคาร


10) พนักงานพิทักษ์ป่า        7        อัตรา

เงินเดือน        11,280    บาท

ไม่ระบุวุฒิการศึกษา แต่มีความรู้ความชำนาญ ประสบการณ์ในงานที่มีลักษณะงานสอดคล้องกับงานที่ต้องปฎิบัติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี (ต้องพิสูจน์ ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้น ๆ โดยมีหนังสือรับรองการทำงานด้านการตรวจลาดตระเวรคุ้มครองพื้นที่คงสภาพป่า พื้นที่ป่าปลูก พื้นที่ป่าชุมชน แปลงสาธิต แปลงทดลอง การให้บริการทางวิชาการ จากนายจ้างหรือหน่วยงาน)


11) ช่างสำรวจ            10        อัตรา

เงินเดือน    11,280    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทอุตสาหกรรม สาขาช่างก่อสร้าง สำรวจ โยธา


12) ช่างศิลป์            1        อัตรา

เงินเดือน    11,280    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทศิลปกรรม ทุกสาขา 


13) นายช่างเครื่องยนต์            1        อัตรา

เงินเดือน    13,800    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคอุตสาหกรรม เทคนิคโลหะ เทคโนโลยีบริการยานยนต์ เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์


14) นายช่างไฟฟ้า                1        อัตรา

เงินเดือน    13,800    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม ประเภทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


15) นายช่างสำรวจ            1        อัตรา

เงินเดือน    13,800    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทอุตสาหกรรม สาขาวิชาก่อสร้าง สำรวจ โยธา


16) นักทรัพยากรบุคคล            1        อัตรา

เงินเดือน    18,000    บาท

ปริญญาตรี ทุกสาขา


17) นักจัดการงานทั่วไป            1        อัตรา

เงินเดือน    18,000    บาท

ปริญญาตรี ทุกสาขา


18) นิติกร            1        อัตรา

เงินเดือน    18,000    บาท

ปริญญาตรี สาขานิติศาตร์


19) นักวิชาการป่าไม้                2        อัตรา

เงินเดือน    18,000    บาท

ปริญญาตรี สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางวนศาสตร์


20) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน            1        อัตรา

เงินเดือน    18,000    บาท

ปริญญาตรี ทุกสาขา


21) นักประชาสัมพันธ์                1        อัตรา

เงินเดือน    18,000    บาท

ปริญญาตรี สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางนิเทศศาสตร์ ทางการประชาสัมพันธ์ ทางสื่อสารมวลชน ทางวิทยุโทรทัศน์ ทางวารสารศาสตร์ ทางสารสารสนเทศ ทางวารสารศาสตร์ดิจิทัล ทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ทางนิเทศศาสตร์ดิจิทัล ทางการสร้างสรรและออกแบบสื่อ ทางการออกแบบสื่อสารออนไลน์ ทางนิเทศศาสตร์การพัฒนา ทางการสื่อสารดิจิทัล ทางนิเทศศาสตร์การตลาดดิจิทัล ทางการกระจายเสียงแพร่ภาพและสตรีมมิ่ง ทางการผลิตสื่อสตรีมมิ่ง ทางการผลิตอีเวนท์ และการจัดการนิทรรศการและการประชุม*** สถานที่ปฏิบัติงาน เป็นไปตามตำแหน่งที่กำหนด ในสังกัดหน่วยงานกรมป่าไม้ ***ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.

เป็นผู้มีคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง

คลิกตรวจสอบคุณวุฒิของท่านด้วยตนเองก่อนสมัคร

คลิกที่นี่


การรับสมัคร

ผู้สนใจ สามารถสมัครด้วยตนเองทางออนไลน์ เว็บไซต์ forest.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 7 - 15 กันยายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ทางเว็บไซต์กรมป่าไม้อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม    |       ตรวจสอบคุณวุฒิของท่า        |    สมัครสอบออนไลน์

No comments

Powered by Blogger.