กรมสรรพสามิต ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 44 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10 - 31 สิงหาคม 2566

 

กรมสรรพสามิต ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งข้าราชการ จำนวน 44 อัตรา 


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1) นักวิชาการสรรสามิตปฏิบัติการ        15        อัตรา

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การบัญชี นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือบริหารรัฐกิจ


2) เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน        21        อัตรา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาการบัญชี การเงินและการธนาคาร การเลขานุการ การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคการผลิต ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ การก่อสร้าง โยธา หรือสำรวจ


3) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน        8        อัตรา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี การเงินและการธนาคาร การตลาด หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจะต้องเป็นผู้ผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ในระดับเดียวกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ หรือสูงกว่า


ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณวุฒิการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ตรวจสอบได้ด้วยตนเองที่นี่ การรับสมัคร

ผู้สนใจและมีคุณสมบัติตรงตามประกาศ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 - 31 สิงหาคม 2566 เว็บไซต์ exise.go.th ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ


กรมสรรพสามิต กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่ 8 กันยายน 2566


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม                |                เว็บไซต์สมัครสอบออนไลน์ 

No comments

Powered by Blogger.