กรมการจัดหางาน รับสมัครคัดเลือกเพื่อฝึกเทคนิคคนไทยไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 5 (เพศชาย) บัดนี้ - 18 สิงหาคม 2566

กรมการจัดหางาน กำลังเปิดรับสมัครเพื่อฝึกเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น (เพศชาย) ผ่านองค์กร IM Japan ประจำปี พ.ศ. 2566งานที่รองรับ

ตำแหน่งผู้ฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิค ประเภทงานอุตสาหกรรมการผลิตและก่อสร้าง (อาทิ งานหล่อกลึงโลหะ งานปั๊มขึ้นรูปโลหะ งานเชื่อม งานประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ งานบำรุงรักษาเครื่องจักร งานพ่นสี งานหล่อพลาสติก งานซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ งานแปรรูปอาหาร เป็นต้น)คุณสมบัติผู้สนใจ

1) เป็นเพศชาย โดยเพศสภาพ ไม่มีการแปลง อายุระหว่าง 18 - 30 ปี บริบูรณ์
2) จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ปวช. ปวส. ไม่จำกัดสาขา
3) ความสูงเกินกว่า 159 เซนติเมตร น้ำหนักได้สัดส่วนกับส่วนสูง และมีสุขภาพแข็งแรง
4) พ้นภาระทางราชการทหารแล้ว 
5) ไม่มีรอยสักบนร่างกายทั้งขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ และความผิดปกติทางร่างกาย
6) ไม่มีความประพฤติเสียหาย และไม่มีประวัติอาชญากรรม
7) ไม่เป็นผู้เคยไปฝึกงานทางเทคนิคที่ประเทศญี่ปุ่น โดยวีซ่า หรือเคยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นแบบมีทักษะ
8) ไม่เป็นผู้เคยทำงานหรือเข้าเมืองหรือพำนักอาศัยโดยผิดกฎหมายหรือเป็นผู้ต้องห้ามในการเข้าประเทศญี่ปุ่น และประเทศอื่น ๆ
9) ไม่เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและถูกตัดสิทธิออกจากการฝึกอบรมก่อนเดินทางไปฝึกงาน อันเนื่องมาจากมีปัญหาความประพฤติ
10) ไม่เป็นผู้เคยทำงานในประเทศญี่ปุ่นภายหลังจากสำเร็จการฝึกอบรม หรือสำเร็จการฝึกษาในประเทศญี่ปุ่น
11) สายตาปกติ (ไม่สั้นระดับค่าสายตาไม่เกิน 20/40 ไม่ยาว ไม่เอียง และตาไม่บอดสี)
12) ไม่เป็นโรคต้องห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น ตามที่กระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการประเทศยี่ปุ่นกำหนด และไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน
13) ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากที่ IM Japan สนับสนุนระหว่างการฝึกอบรมในประเทศไทย และระหว่างการฝึกปฏิบัติงานในประเทศญี่ปุ่น
องค์กร IM Japan จะสนับสนุนค่าโดยสารเครื่องบินไป - กลับ (กรุงเทพฯ - โตเกียว - กรุงเทพฯ)

องค์กร IM Japan กำหนดระยะเวลาฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคสูงสุด 3 ปี โดยผู้ฝึกปฏิบัติงานจะต้องฝึกงานทางเทคนิคกับสถานประกอบการที่องค์กร IM Japan จัดให้เท่านั้น โดยได้รับค่าเบี้ยเลี้ยงหรือค่าจ้างตามเงื่อนไขและตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น ดังนี้

- เดือนแรก ได้รับเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 80,000 เยน (ประมาณ 19,497.61 บาท) และ IJ Japan จะรับผิดชอบค่าที่พัก ค่าน้ำ ยกเว้นค่าอาหาร และค่าโทรศัพท์ รวมถึงค่าใช้จ่ายส่วนตัว 

- เดือนที่ 2-36 การฝึกงานจะอยู่ภายใต้สัญญาจ้างตามกฎหมายแรงงานประเทศญี่ปุ่น ระหว่างผู้ฝึกงานกับผู้ประกอบการ (ได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายญี่ปุ่นกำหนด (ค่าจ้างขั้นต่ำญี่ปุ่น อัพเดท 2566 อยู่ที่ 1,002 เยน ต่อชั่วโมง - ประมาณ 240 บาท/ชั่วโมง)

- ผู้ฝึกงานครบ 3 ปี จะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรอง และจะได้รับเงินสนับสนับการประกอบอาชีพ จำนวน 600,000 เยน (146,238.00 บาท) เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพเมื่อกลับประเทศไทย


IM Japan จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนค่าประกันภัยแก่ผู้ฝึกงานทางเทคนิค
ค่าใช้จ่ายที่ผู้ฝึกงานต้องรับผิดชอบ

1) ค่าเดินทางเข้ารับการฝึกอบรมในไทย (ก่อนเดินทาง)
2) ค่าตรวจสุขภาพก่อนเข้ารับการฝึกอบรมและก่อนเดินทางไปญี่ปุ่น
3) ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
4) ค่าธรรมเนียมการตรวจลงวีซ่า
5) ค่าธรรมเนียมการขอตรวจประวัติอาชญากรรม
6) ค่าภาษี เงินสมทบประกันสังคม และประกันการว่างงาน ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น
7) ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าอาหารระหว่างเดือนแรก ในประเทศญี่ปุ่น
8) ค่าอาหาร ค่าที่พัก และค่าสาธารณูปโภค ต่าง ๆ ระหว่างการฝึกงาน ตลอด 3 ปี
การรับสมัครสอบ

ผู้สนใจ สามารถสมัครสอบได้ทางออนไลน์ เว็บไซต์ toea.doe.go.th ตั้งแต่บัดนี้ - 18 สิงหาคม 2566 ไม่เว้นวันหยุดราชการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ทางเว็บไซต์

No comments

Powered by Blogger.