กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 64 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม - 17 สิงหาคม 2566

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1) นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ        48        อัตรา
อัตราเงินเดือน ระหว่าง 15,000-16,500 บาท
เป็นผู้มีวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางวนศาสตร์ 


2) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน        7        อัตรา
อัตราเงินเดือน ระหว่าง 11,500-12,650 บาท
เป็นผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา หรือ ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกสาขาวิชา 


3) เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน        1        อัตรา
อัตราเงินเดือน ระหว่าง 11,500-12,650 บาท
เป็นผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดีบงกีย ทุกสาขา หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า


4) นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน        7        อัตรา
อัตราเงินเดือน ระหว่าง 11,500-12,650 บาท
เป็นผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา หรืออนุปริญญาหลักสูตตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกสาขา


5) นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน        1        อัตรา
อัตราเงินเดือน ระหว่าง 11,500-12,650 บาท
เป็นผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. และ

เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง โดยสามารถตรวจสอบการรับรองคุณวุฒิได้ที่นี่การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ mnre.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม - 17 สิงหาคม 2566 โดยไม่เว้นวันหยุดราชการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2566 

No comments

Powered by Blogger.